Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  
 • Vormt het laatste toetsmoment van je opleiding.
 • Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig een voor het beroep relevante vraag kunt formuleren en beantwoorden.
 • Door de manier waarop je de opdracht of het onderzoek opzet, uitvoert en evalueert laat je zien dat je over de beroepscompetenties van de professional beschikt.
 •    Zie ook toetsvorm Afstudeeropdracht
  
 • Hier komt de tekst
  

Omschrijving in concrete en operationele termen van wat je aan het eind van een onderwijsleerperiode moet kunnen.

  
 • Ontleden, essentiële elementen kunnen identificeren, het kunnen onderscheiden van hoofs- en bijzaken, verbanden kunnen zien en hieruit conclusies kunnen trekken.
 • Als het analytisch vermogen getoetst wordt, kijkt men in de regel naar de mate waarin je essenties zoals achterliggende motieven, oorzaken en vooronderstellingen op het spoor komt. Ook of je de relaties tussen die essenties kunt beschrijven in duidelijke, concrete en specifieke bewoordingen

  
 • Het multidimensioneel beoordelen van je competentieniveau.
 • Met multidimensioneel wordt bedoeld, dat meerdere instrumenten worden gebruikt en vanuit verschillende perspectieven wordt beoordeeld.
 • Bovenstaande is de definitie zoals die binnen de HvA wordt gehanteerd. |
Rapport Kok: Toets waarin de mate wordt beoordeeld waarin je bepaalde competenties op een bepaald niveau beheerst.

  

 ·         Gekwalificeerd examinator die een beargumenteerd oordeel geeft over je verworven competenties en feedback geeft voor je verdere ontwikkeling
·         Assessor werkt volgens een vaste methode en procedure.
·         Assessoren hebben een specifieke scholing gevolgd

  
Staat voor echtheid. Is belangrijk omdat bij toetsing in toenemende mate waarde wordt gehecht aan verschillende dimensies van authenticiteit:
 • De toets zelf is gebaseerd op echt, authentiek materiaal (b.v. bij de casustoets)
 • Het toetsproduct is echt, is afkomstig van degene die het gemaakt heeft (b.v. bij de portfolio).
 • De toets wordt afgenomen in een authentieke context (op locatie) d.i. een situatie die lijkt op de beroepspraktijk.

  

Hier komt de tekst​