Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  

• De vaststelling door een examinator in welke mate de student of extraneus heeft voldaan aan de eisen die voor een bepaalde onderwijseenheid of onderdeel daarvan zijn geformuleerd (OER).
• Om na te gaan of je de beoogde leeruitkomsten beheerst, wordt je prestatie gescoord ten opzicht van een standaard
• Op basis hiervan wordt beoordeeld of het leerresultaat voldoende is
• Dit wordt uitgedrukt in een cijfer
• Naast een cijfer ontvang je constructieve feedback

  
 • Is een toets die zo is geconstrueerd dat beoordeeld kan worden of je specifieke beroepsvaardigheden correct, compleet en efficiënt kan toepassen.
 • Zie ook toetsvorm Vaardigheidstoets
  
 • Vraag van het werkveld over specifieke problemen of dilemma`s van professionals bij de uitoefening van het beroep. Een beroepsvraagstuk heeft een onderzoekscomponent in zich: door het vraagstuk op te lossen c.q. hanteerbaar te maken wordt de body of knowledge vergroot.
 • Zie ook toetsvorm Projectopdracht en Afstudeeropdracht 

  

Met aandacht lezen, de betekenis van iets (een tekst, een beeld, een situatie, enzovoorts) willen doorgronden.

  

  • De beoordelingscriteria en - norm zijn expliciet gemaakt en de norm en cesuur helder
  • De examinatoren werken volgens het principe van interbeoordelaarbetrouwbaarheid: verschillende examinatoren komen tot een gelijkwaardig oordeel
  • De omstandigheden waaronder de toets wordt afgenomen zijn voor alle studenten gelijk
  
 • Het advies dat iedere student aan het eind van de propedeuse krijgt vanuit de opleiding over het al dan niet voortzetten van de studie.
 • Zie verder de onderwijs & examenregeling (OER).

  
Het terrein waaraan een beroepsgroep haar kennis, inzichten, methodische invalshoeken ontleent. Dit kennisdomein kan meerdere (wetenschappelijke) disciplines (vakgebieden) beslaan - maar bestaat ook uit de vastgelegde ervaringen van een beroepsgroep.
Voorbeelden:
 • Tot de body of knowledge van de CMV'er behoort agologie, (leer)psychologie, vrijetijdswetenschappen, overheidsbeleid, verschillende methoden opbouwwerk enz.
 • Tot de body of knowledge van de civiel ingenieur behoort toegepaste mechanica, bouwtechniek, architectuur/stedenbouwkunde, bouwplaatsmanagement, bouwmeten enz.

  

• Gekwalificeerde examinator die een oordeel geeft over de mate waarin je voldoet aan de norm; wordt uitgedrukt in een cijfer
• Examinatoren worden jaarlijks aangewezen door de examencommissie

  

• De maatstaf voor de beoordeling van je prestaties.
• Beoordelingscriteria zijn afgeleid van de leerdoelen van het studieonderdeel.
• Examinatoren streven naar een gemeenschappelijk norm voor beoordelen aan de hand van beoordelingscriteria

  
Planning van de te ondernemen activiteiten van de examencommissie en toets(beoordelings)commissie ten aanzien van de toetskwaliteit