Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  
 • Is gericht op het toetsen van de mate waarin je in staat bent tot het toepassen van kennis, het tonen van inzicht en het niveau waarop je kan analyseren en synthetiseren.
 • De casustoets kan worden gebruikt in bijvoorbeeld PGO (probleemgestuurd onderwijs), waarbij je leert om kennis te relateren aan beschreven praktijksituaties.
 • Zie ook toetsvorm Casustoets
  
 • Specifieke aanduiding van de samenwerkingsvorm tussen opleiding en de beroepspraktijk. Doel van de co-makerships: werken aan vragen en opdrachten van een bedrijf (comaker) op zo`n manier dat je producerend leert en in de reallife situatie je competenties ontwikkelt. Het begrip co-maker wordt niet op alle opleidingen gebruikt.
 • Zie ook toetsvorm Projectopdracht
  
De HvA-definitie van een competentie luidt:
Een integraal van kennis, vaardigheden en houding die een persoon binnen een beroeps- of wetenschappelijke context adequaat weet in te zetten.

 • Competenties zijn leer- en ontwikkelbaar. Voor een succesvolle hbo-carrière moet je op hbo-niveau functioneren en heb je persoonlijke eigenschappen nodig als geloof in eigen kunnen, creativiteit en passie, incasseringsvermogen, sensitiviteit en inzet.
 • Competenties hebben alleen betekenis in specifieke beroepssituaties.
 • Competenties hebben altijd betrekking op handelingen die door een beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd. Dat gebeurt vanuit een bepaalde beroepsrol (adviseur, ontwerper, behandelaar).

  

Verzameling van alle competenties die met elkaar gezichtsbepalend zijn voor een opleiding, een bedrijf of instelling.

  
 • Halfgestructureerd beoordelingsgesprek over je competenties, gekoppeld aan situatie(s) waarin je jouw competenties hebt laten zien.
 • Het gesprek vormt de laatste stap in de procedure om te komen tot een beoordeling van competenties.
 • Zie ook toetsvorm Criteriumgericht interview
  

• Zak-slaaggrens voor een toets/tentamen
• Er kan een absolute of relatieve cesuur worden gehanteerd, of een mengvorm
• Bij een absolute cesuur wordt je prestatie afgezet tegen een vaste norm
• Bij relatieve cesuur wordt je prestatie afgezet tegen het gemiddelde prestatieniveau van de groep

  
Binnen de HvA
·         De mogelijkheid om binnen een tentamen een onvoldoende voor een (deel)toets te compenseren met een voldoende op een andere (deel)toets

  

• Informatie om de eigen prestatie te verbeteren en je verder te bekwamen
• Omvat sterke en zwakke punten en biedt concrete aanknopingspunten voor het vervolg van je leeractiviteiten

  
Constructive alignment is een methode voor onderwijsontwikkeling, ontwikkeld door  Biggs & Tang, waarbij de gewenste leeropbrengst het uitgangspunt is bij onderwijsontwikkeling. Op basis van de gewenste leeropbrengst wordt een passende toetsvorm en de relevante inhoud bepaald.

  
De eindkwalificaties van een opleiding