Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  
  • Afsluitend gesprek. Meestal het laatste gesprek na een project, stageperiode of aan het eind van een opleidingstraject.
  • Zie ook toetsvorm Portfolio assessment en Afstudeeropdracht
  
  • Toets op het niveau van toepassen, analyseren, conclusies trekken en argumenteren.
  • Je krijgt één of meer open vragen voorgelegd die je (meer of minder) uitvoerig moet beantwoorden.
  • De beoordeling van een essay gebeurt aan de hand van vooraf vastgestelde normen en antwoordmodellen.
  • Zie ook Essaytoets
  
  • De waardebepaling, het belang en / of de betekenis van iets (in)schatten.
  • Voor beroepskrachten heeft evalueren vaak de invulling van: terugkijken en nagaan of de verwachting die men van tevoren had ook overeenkomt met de feitelijke gang van zaken. Wat ging er wel en niet goed en waar had dat mee te maken.

  

• EVC staat voor Extern (of elders) Verworven Competenties.
• EVC-procedures worden toegepast om na te gaan of mensen met een bepaalde opleiding en werkervaring maar nog zonder het juiste diploma op een snellere manier en meer op maat kunnen studeren. Aspirant studenten moeten bewijzen dat zij al over bepaalde beroepscompetenties beschikken. Een beoordelingscommissie bekijkt het bewijsmateriaal, voert gesprekken met de aspirant studenten en onderzoekt welke mogelijkheden je hebt om gericht te studeren.
• Zie ook toetsvorm Intaketoets en www.hva.nl/evc/

  
  • Een opdracht die wordt verstrekt door een instelling of organisatie en daar ook door de studenten wordt uitgevoerd. De opdracht wordt meestal uitgevoerd in een projectgroep van meerdere studenten. Sommige opleidingen stimuleren dat een projectgroep bestaat uit studenten van verschillende opleidingen. De opdracht wordt uitgewerkt in een eindproduct en een presentatie hiervan vindt plaats in de instelling of organisatie.
  • Zie ook toetsvorm Projectopdracht
  

• Systeem om studiepunten toe te kennen aan onderdelen van een bachelor of masteropleiding
• 1 ects staat voor 28 studie-uren
• Breed toegepast binnen EU waardoor opleidingsonderdelen beter vergelijkbaar zijn

  

• Persoon als bedoeld in artikel 7.12c WHW, niet zijnde een student of extraneus (definitie OER).
• Examinator is aangewezen door de examencommissie om bepaalde toetsen en tentamens af te  nemen en het eindoordeel vast te stellen.

  

• afsluitend onderdeel van een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW of de propedeutische fase als bedoeld in artikel 7.8 WHW (definitie OER)
• Afsluiting van de propedeuse is het propedeutisch examen; afsluiting van de opleiding is het afstudeerprogramma.
• Zie ook afstudeerprogramma

  

volgt​