Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  

Is bedoeld om je onderling de gelegenheid te bieden om feedback te geven op elkaars producten, prestaties en het proces. Door elkaar zo te beoordelen, ontwikkel je de vaardigheid om met beoordelingscriteira om te gaan en je daarover te verantwoorden. De opleidingen hebben vaak bepaalde regels en procedures voor peer assessments ontwikkeld, die vooraf bekend worden gemaakt.

  
 • Meten van de vaardigheid in het toepassen van aanwezige kennis, procedures en dergelijke. Assessoren observeren en scoren.
 • Zie ook toetsvorm Gedragsassessment
  
 • Een (al dan niet digitaal) document waarin je jouw eigen ontwikkelplannen formuleert. Je houdt je vorderingen bij en geeft aan waar je de komende periode aan wilt werken.
 • Een POP wordt vaak gebruikt bij voortgangsgesprekken met een studieloopbaanbegeleider of bij functioneringsgesprekken met een projectbegeleider.

  
 • Is een opdracht die de kern van het probleemgestuurd onderwijs vormt. De opdracht is in de regel een casus die een probleem, situatie of gebeurtenis beschrijft vanuit de werkelijke context en is geconstrueerd vanuit leerdoelen. Je lost de casus op door de zevensprong toe te passen.
 • Zie ook toetsvorm Casustoets
  

Geeft aan waar aan gewerkt gaat worden door een individu of groep, hoe er gewerkt gaat worden, wie betrokkenen zijn, wat iedere betrokkene bij zal dragen aan het geheel, welke randvoorwaarden en kwaliteitscriteria belangrijk zijn en waar gewerkt wordt. Het plan van aanpak vormt in de regel de start voor het werken aan een projectopdracht.

  
 • In het (digitaal) portfolio worden de door jou ontwikkelde producten/documenten verzameld en gerelateerd aan de voor het beroep vereiste competenties.
 • Het portfolio kan worden gebruikt als bewijs voor bereikte competenties. Daarnaast is het ook geschikt om je eigen ontwikkeling te plannen, te volgen en daarop te reflecteren. De derde functie is de showcase, waarin je het beste van jezelf laat zien.
 • Bewijzen en ontwikkelen worden getoetst met het Portfolio assessment. De showcase gebruik je voor sollicitaties e.d.
 • Het portfolio kan zowel worden ingezet bij SLB (begeleiden bij vullen en voorbereiding portfolio assessment) als bij integratieve beoordelingsmomenten.

  
 • Toets waarbij je aantoont een bepaald competentieniveau te hebben behaald aan de hand van bewijzen uit je portfolio.
 • En/of toets waarin je jouw competentieontwikkeling laat zien.
 • Zie ook toetsvorm Portfolio assessment
  
 • Is een opdracht die zo geconstrueerd is dat het mogelijk is om de vaardigheden die in het voorafgaande practicum zijn geoefend, te toetsen en te beoordelen.
 • Zie ook toetsvorm Vaardigheidstoets
  
 • Begeleider op de werkvloer bij de stage- en praktijkopdracht, vaak een directe collega of leidinggevende.
 • Begeleidt je op je stageplek en beoordeelt je functioneren tijdens je stage.

  
 • Is een zo precies mogelijke omschrijving van wat in die situatie, in die context het probleem nu eigenlijk is.
 • Het hoort thuis in het rijtje: probleemoriëntatie, probleemdefinitie, probleemaanpak/ probleemoplossing

  

Zie Projectmatig werken​

  
 • Is gericht op het expliciteren van achter- en onderliggende werk- en denkprocessen die nodig waren om tot een (professioneel) product te komen.
 • Zie ook toetsvorm Reflectieopdracht
  
 • De houding die de professional typeert, die past bij de beroepsuitoefening.
 • Denk daarbij bijvoorbeeld aan: dienstverlenend zijn, afspraken nakomen, rustig blijven bij calamiteiten en niet je hoofd verliezen, betrokkenheid tonen bij een bepaalde situatie maar toch ook afstand kunnen houden.

  

Iedere beroepsgroep heeft opvattingen over wat goed/juist/waar is. Die opvattingen zijn vaak vastgelegd. Maar ze leven ook door in de waarden en normen van een beroepsgroep.​

  
Doelgericht en systematisch volgens een aantal stappen werken aan de oplossing van een probleem. In algemeen zin zijn de volgende stappen te onderscheiden:
 • Probleemoriëntatie
 • Analyse van de achtergronden van het probleem
 • Probleemdefinitie
 • Doelen formuleren
 • Plan van aanpak maken
 • Plan van aanpak uitvoeren
 • Controleren en beoordelen
 • Evalueren

  
 • Is gericht op de wijze waarop je een beroepsprobleem of vraag oplost met gebruikmaking van de 'juiste' kennis, vaardigheden en inzichten.
 • De projectopdracht is gebaseerd op vragen vanuit het werkveld. Door de opdracht adequaat uit te voeren laat je zien dat je kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten kan integreren in professionele situaties.
 • Door de projectopdracht uit te voeren verwerf je bepaalde beroepscompetenties
 • Zie ook toetsvorm Projectopdracht
  
Het overnemen en gebruiken van andersmans teksten en ideeen zonder volledige en correcte bronvermelding. Binnen de HvA wordt een plagiaatscanner gebruikt om plagiaat op te sporen.