Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  

In de regel een schriftelijk werkstuk dat je schrijft ter afsluiting van je studie. De scriptie kan een vorm van een afstudeerproject zijn

Zie ook Afstudeeropdracht

  

Als een toets selecterend is, geeft het bij voldoende resultaat toegang tot een volgend studieonderdeel of de volgende periode.

  

Is bedoeld om jezelf de gelegenheid te bieden om tot een goed oordeel over de kwaliteit van het eigen handelen te komen. Zo ontwikkel je beoordelingscriteria en kun je je daarover verantwoorden. De opleidingen hebben vaak bepaalde regels en procedures ontwikkeld voor self assessments die vooraf bekend gemaakt worden.

  
 • Is gericht op het aanleren en toepassen van handelingsvaardigheden (skills).
 • Omdat het niet altijd mogelijk en wenselijk is om handelingsvaardigheden in de (stage)praktijk te oefenen, wordt een reallife situatie gesimuleerd, het lab(oratorium).
 • Voorbeeld is een skillslab 'vervangen van een infuus' bij de opleiding Verpleegkunde.
 • Zie ook toetsvorm Vaardigheidstoets
  
 • Je persoonlijk begeleider of mentor gedurende het gehele studiejaar of bij sommige opleidingen gedurende de gehele studie.
 • Bij hem of haar kun je terecht met vragen en problemen over je studie en studie- en beroepskeuze.
 • In het kader van het SLB-traject oriënteer je je op het proces van competentieontwikkeling: wat heb je verworven, waar wil je je op gaan concentreren en welke mogelijkheden heb je dan.
 • Gedurende de studieperiode verandert het karakter van de begeleiding: je studieloopbaanbegeleider wordt steeds meer je adviseur.

  
 • Is gericht op de toetsing van het beroepsmatig handelen in de praktijk. Je werkt in een instelling of loopt daar stage, waar je taken en opdrachten uitvoert. De opdrachten zijn, afhankelijk van de fase in de opleiding, van een lager of hoger complexiteitsniveau.
 • De beoordeling van het eindresultaat is te vergelijken met die van het project (product en procesbeoordeling), maar heeft een integratiever en daarmee complexer karakter door de real-life-situatie. De student wordt beoordeeld op zijn beroepsmatig handelen, zijn professionele attitude, het kunnen functioneren als werknemer (in spé).
 • Zie ook toetsvorm Stage- en pratijkopdracht
  

Een toets die aan het eind van een studieonderdeel/studieperiode plaatsvindt, met als doel het geven van een eindcijfer en bijbehorende studiepunten.

  
 • Verslag van je rol van supervisant waarin je laat zien dat:
  - Je praktijksituaties kan analyseren.
  - Eigen taken, verantwoordelijkheden, dilemma`s onderkent.
  - Je bewust bent van keuzes die je maakt en je daarover kan verantwoorden.
 • Zie ook toetsvorm Reflectieopdracht
  
 • Begeleider vanuit de opleiding tijdens je stage- of praktijkopdracht.
 • Tijdens de stage zijn er begeleidingsbijeenkomsten (supervisie) op school waar je met je supervisor en 2 of 3 medestudenten reflecteert op je stage of op je werk en waar je terecht kunt met problemen die betrekking hebben op je stage of werk.

  

• Een afgesproken maatstaf voor prestatie op een bepaald niveau
• Voorbeelden: hbo bachelor standaard, EU-referentiemodel moderne vreemde talen

  

• Het aantal uren dat je geachte gemiddeld te besteden aan een bepaald studieonderdeel uit het opleidingsprogramma.
• Uitgedrukt in ECTS/studiepunten
• Zie ook ECTS en studiepunt

  

• Rekeneenheid voor studiebelasting uitgedrukt in ECTS.
•  1 ECTS staat voor gemiddeld 28 uur studieactiviteiten
• Dit omvat alle studieactiviteiten: bijwonen van bijeenkomsten (lessen, workshop, projectbijeenkomsten, e.d.), individuele activiteiten (studeren, voorbereiden toets, e.d.) en buitenschoolse activiteiten (stage, werkbezoeken, e.d.)
• Zie ook ECTS