Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  

Een instrument om studievorderingen vast te stellen. Het instrument kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van wat men precies getoetst wil hebben. Op deze website worden 15 toetsvormen besproken die ieder voor zich geschikt zijn om na te gaan of je bepaalde competenties beheerst, c.q. bepaalde kennis, vaardigheden of houdingsaspecten hebt ontwikkeld.

  

Zie toetsvorm Vaardigheidstoets

  

Het vermogen om bestudeerde kennis en methodes op nieuwe situaties toe te passen. Voor het hbo staat transfer in het perspectief van opleiden voor nieuwe en veranderende werksituaties.

  
 
·         Hierarchie van opvolgende niveaus in bekwaamheid
·         Bekendste taxomomie in onderwijs is de taxomomie van Bloom

  

• Een onderzoek naar kennis, inzicht, vaardigheden als bedoeld in artikel 7.3 en 7.10 WHW, waarvan de uitkomst in een beoordeling wordt uitgedrukt en die de afsluiting vormt van een onderwijseenheid (OER)
• Een onderwijseenheid kan bestaan uit meerdere toetsen die tezamen het tentamen vormen;

  

Feitelijke beschrijving over hoe de aanlevering, uitvoering en verwerking  van een bepaalde toetsvorm plaatsvindt.​

  

HvA Toetsbeleid, bestaande uit visie op toetsen en beoordelen, beleid en beleidsregels.​

  

Instructie voor de examinator voor beoordeling van een specifiek toets, inclusief normering en cesuur.​

  

Het systematisch verzamelen van informatie over iemands kennis, vaardigheden, inzicht en/of attitude, competentieniveau en het geven van een oordeel daarover.​

  

• Het proces van constructie tot en met evaluatie van een toets
• Stappen bestaan uit: constructie, afname, analyse, evaluatie en zo nodig verbetering

  

Een toetsmatrix is een matrix waarin voor een specifieke toets (of groep van toetsen) is aangegeven hoe de vragen zijn verdeeld over de leerdoelen​

  

Uitwerking van HvA Toetsbeleid op domein of opleidingsniveau waarbij de verbinding wordt gelegd tussen HvA Toetsbeleid gewenst eindniveau, onderwijsconcept en onderwijsprogramma van de betreffende opleiding(en).​

  

Planning van de toetsing gedurende het studiejaar concreet weergegeven in data waarop gedurende het studiejaar de geplande toetsen plaatsvinden.​

  

• Overzicht van alle onderwijseenheden van propedeuse, en hoofdfase (incl. afstudeerrichtingen en minoren) en de daarbij behorende leerdoelen, toetsvorm, aantal ec, en verwijzing naar bron voor overige informatie.
• Toetsprogramma is bijlage bij de OER.