Aanmelden

​​​​​​​​​​ 

 CORONACRISIS EN TOETSING

Op deze pagina vind je informatie over veel gestelde vragen. Aanvullende vragen kan je emailen naar: v.m.h.bruijns@hva.nl

Read the information in English here

Voor informatie over digitale vormen van formatieve toetsing en feedback, zie: HvA site digitaal onderwijs

Laatste update: 8 juli 2020.

Overzicht on-line toetsvormen


Veel toetsvormen kunnen we online afnemen. Hierbij overzicht van de mogelijkheden met de online HvA tools. In onderstaande items is meer informatie opgenomen over de diverse mogelijkheden.

Faculteit Maatschappij en Recht heeft een handreiking voor docenten opgesteld met toelichting over invulling en uitvoering van online toetsing.

Verder ter inspiratie: 

ALTERNATIEVEN VOOR KENNISTOETSEN


Belangrijk bij het kiezen van een alternatief: de leerdoelen blijven centraal staan.


Open boek tentamen: studenten maken vragen/opdrachten thuis en mogen daarbij alle bronnen gebruiken (zie volgend item).

Mondeling tentamen: studenten worden mondeling en on-line bevraagd. Zie: Tentamen afname protocollen.

Vernieuwende vormen zoals: studenten zelf toets laten maken, leerverslag, tussentijdse verwerkingsopdrachten, presentatie, combinatie voortgangstoetsen en mondeling. Zie: overzicht.


Stroomschema's voor bepalen alternatieven


Om een weloverwogen keuze te kunnen maken heeft faculteit Techniek stroomschema's opgesteld:

WEL OF GEEN ON-LINE PROCTORING 


Online proctoring maakt het mogelijk om een toetsafname op afstand te surveilleren. We spreken binnen de HvA van online proctoring als we bij het afnemen van een oline tentamen gebruik maken van Proctorio, een surveillance tool waarvoor de HvA een licentie heeft. Bij online proctoring wordt een schriftelijke/digitale toets afgenomen op de laptop van de student en wordt zijn/haar omgeving en gedrag in de gaten gehouden met video, geluid en algoritmen. Dit biedt mogelijkheden om gesurveilleerde toetsen toch door te laten gaan. 

Ter info keuzewijzer SURF voor online afname.


Daarnaast zijn er mogelijkheden om studenten online te surveilleren, zonder gebruikmaking van Proctorio. Er zijn gezamenlijke voorwaarden geformuleerd waaronder dit kan plaatsvinden:

  • grote database met vragen beschikbaar waardoor verschillende vragensets mogelijk zijn, en;
  • vragen/antwoorden ad random/verschillende volgorde aanbieden en;
  • tijdslimiet per vraag en;
  • niet terug kunnen gaan naar beantwoorde vragen.

Voor deze toetsen kunnen de  HvA Toetsapplicaties: Test Vision, Sowieso en Maple TA worden gebruikt. Ook Brightspace Quiz kan worden ingezet maar biedt minder mogelijkheden, bijv. op vraagsoorten (zie volgende item).  

Kan niet aan de bovenstaande voorwaarden worden voldaan en kan de toets niet worden omgezet naar een andere vorm dan rest online proctoring.

Voor nader regels voor kennistoetsen met en zonder online proctoring, zie: Tentamen afname protocollen.

brighspace en summatieve toetsen


Voor summatieve toetsen kan BS gebruikt worden voor:

  • Assignments folder voor bijvoorbeeld open-boek tentamen, opdrachten, mondeling, assessment. Zie overzicht online toetsvormen.
  • Quiz-functie in BS kan onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden voor summatieve individuele toetsing. Zie bijgaande handleiding, opgesteld door Faculteit Techniek.

Andere mogelijkheden voor het afnemen van kennistoetsen: zie HvA Toetsapplicaties: Test Vision, Sowieso en Maple TA. 

OPen-boek tentamen


Een open-boek tentamen is een toets die studenten thuis maken. Bij het uitwerken van de vragen en/of opdrachten gebruiken studenten de bronnen, die horen bij de betreffende module. 

Bij een open-boek tentamen stel je hoger-orde vragen stellen dan bij een gesurveilleerd tentamen. Als het om de niveaus van Bloom gaan de vragen niet over reproduceren en begrijpen, maar over inzicht, analyseren en evalueren.

Het kan op twee manieren:

  • Er kan een begin en eindtijd worden gehanteerd, bijvoorbeeld binnen twee uur. Idee is dat studenten kennis moeten hebben om onder tijdsdruk vragen te beantwoorden. 
  • Het kan ook met een ruimere tijdsmarge: dan gaat het vooral om verwerking van kennis.
Open boek tentamen kan via Assigment folder in BS worden afgenomen.

Net als bij essays en andere opdrachten kan met de plagiaatscanner worden gecheckt of studenten elkaars werk hebben gebruikt.

Voor meer regels bij uirvoering: Tentamen afname protocollen. Voor concrete informatie over soort vragen voor open-boek tentamen met voorbeelden: zie Open book exams.

Protocol online assessments


Voor het online afnemen van portfolio-assessments: zie: Tentamen afname protocollen.

Bij gedragsassessments gaat het om het observeren en beoordelen van gedrag in een (gecontroleerde) situatie. Hierbij zijn vaak anderen in het spel, bijvoorbeeld een patiënt, een klant, een client, etc., waarmee de student ‘fysiek’ contact heeft . Dat kan bijvoorbeeld zijn om een diagnose te stellen of een behandeling uit te voeren. In een context waarin sociale distantie de norm is, zoals momenteel het geval is met het coronavirus, gaat dat niet. 

Als er geen anderen betrokken zijn kan de student een filmpje opnemen van de gevraagde beroepshandeling en deze bij de docent inleveren met een toelichting op (de kwaliteit van) zijn aanpak, de onderliggende afwegingen en beslissingen die hij heeft gemaakt en het verkregen resultaat. Afhankelijk van de afgesproken werkwijze voor het gedragsassessment, kan de docent (of twee docenten/assessoren) daarna een assessmentgesprek met de betreffende student voeren. De student licht hierin het hoe en waarom van zijn handelen toe en de assessor(en) kan(/kunnen) doorvragen op die onderdelen waarop zij verdere toelichting willen hebben. Leidend zijn de beoordelingscriteria die gelden voor het gedragsassessment. 

Indien een assessmentgesprek deel uitmaakt van het gedragsassessment, volg dan het bovenstaande protocol voor portfolio-assessments en lees ‘video/filmpje van de student’, waar ‘portfolio’ staat in het protocol.

PROTOCOL ONLINE MONDELING TENTAMEN


Mondeling tentamen: studenten worden mondeling en on-line bevraagd (kan alleen bij kleine aantallen). Zie: Tentamen afname protocollen.

protocol presentaties online afnemen


Voor het online afnemen van presentaties: zie: Tentamen afname protcollen.

instructie video-assignment feedbackfruits


Bij verschillende toetsvormen kan studenten worden gevraagd om een video in te leveren. Hierbij de instructies.

online inzage en nabespreking


Plan en communiceer tijdig over de online inzage in BS. Nabespreking kan door een bijeenkomst in Teams of virtual classroom in BS. Je kunt een tekst of (audio)opname maken, waarin je de juiste antwoorden toelicht. Ook kun je het discussieforum of chat hiervoor gebruiken.

AMSIB heeft Engelstalige richtlijnen opgesteld voor inzage.

Studenten actieve rol bij toetsing


Ook volgend studiejaar zal, zoals het er nu naar uitziet, een groot deel van de toetsing online plaatsvinden. Hoe houden we studenten betrokken en actief? Een van de mogelijkheden is studenten een rol te geven bij de toetsing. Dat kan op veel verschillende manieren. Door ze toetsvragen te laten formuleren, mede de toetsvorm te laten bepalen, beoordelingscriteria te laten bedenken, eigen en andermans werk tussentijds te laten beoordelen. Effect is dat studenten meer eigenaarschap ervaren, het positief werkt op de motivatie en ze meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leerresultaten. Meer informatie vind je hier.

POOL TOETSDESKUNDIGEN


HvA collega's met toetsexpertise hebben zich beschikbaar gesteld om te helpen bij toetsvraagsstukken. Ben je op zoek naar extra ondersteuning van een toetsdeskundige, neem dan contact op met Eldrid Bringmann of Veronica Bruijns.

Tentamengelegenheden die niet doorgaan


In HvA OER, artikel 3.3, lid1: Elk studiejaar krijgen studenten tweemaal de gelegenheid om een onderwijseenheid van de propedeuse of hoofdfase af te sluiten.

Als vanwege een omstandigheid die de student niet valt aan te rekenen, een tentamen niet door kan gaan, behoudt de student, conform OER arikel 3.3, lid 1, het recht om 2 maal per jaar gelegenheid te krijgen een onderwijseenheid af te sluiten.

Dat betekent dat de geplande herkansing voor de student de eerste gelegenheid wordt. Haalt hij/zij het tentamen dan niet, dan behoudt de student het recht op de herkansing.

Mocht de student ook in de herkansing een onvoldoende halen, dan kan de student op grond van OER 3.3.2 een extra herkansing aanvragen bij de examencommissie. Deze kan dan worden toegekend op grond van de omstandigheid die de student niet valt aan te rekenen.

Aanwezigheidsplicht


Advies om voor vakken met aanwezigheidsheidsplicht, en waar het niet mogelijk is om dit on-line aan te bieden, vervangende opdrachten te formuleren.

Deadlines opdrachten


Advies is om de vastgelegde deadlines voor opdrachten/producten etc. zoveel mogelijk te handhaven, tenzij de opdracht uitgevoerd moet worden in de stage of andere werkomgeving. Dan zal een nieuwe deadline noodzakelijk zijn.

STages


Studenten die stage lopen, bespreken met het stagebedrijf en met de opleiding wat ze kunnen doen voor de voortgang van de stage. Wie vragen en/of problemen heeft, bespreekt deze met de opleiding. 


Voorbeeld van informatie van Verpleegkunde over stages: 

De stage kan worden vervolgd.

De stage-opdrachten zijn voor de komende 2,5 weken opgeschort. Vanaf 6 april verwachten we dat je weer aan de slag gaat met de stage-opdrachten. Eerder mag natuurlijk altijd als de situatie dat toestaat. We denken dat je voldoende tijd hebt om aan de opdrachten te werken. Mocht de situatie veranderen en dit niet zo lijkt te zijn, dan wordt hier nieuw beleid op gemaakt. Als de werkzaamheden op de stageplek wijzigen (consult op afstand/ begeleider werkt thuis), maar de stage wordt wel vervolgd, dan neem je contact op met de stagedocent én de werkbegeleider. Met z'n drieen wordt er dan gekeken op welke manier er invulling gegeven kan worden aan deontwikkeling van de competenties.

 

De stage kan niet worden vervolgd.

Als de stage niet vervolgd kan worden omdat de stage-instelling de stage tijdelijk heeft beëindigd dan wordt de stage tijdelijk onderbroken. Zodra het mogelijk is, wordt de stage weer hervat. In dit geval geldt dat je nu al aan de slag gaan met de stage-opdrachten en afhankelijk van de duur van de onderbreking volgt nieuw beleid. Wanneer er op 6 april nog geen zicht is op herstarten van de stage wordt beleid gemaakt hoe we hier mee om gaan.


Suggestie voor vervangende opdracht van ALO:

De docent kan een casus ontwerpen met behulp van beeldmateriaal en/of schriftelijke toelichting waarbij de student gevraagd wordt zijn beroepshandelingen te demonstreren. De docent kan een filmpje van een lessituatie gebruiken en de student dan vragen hoe en waarom hij in deze situatie als docent zou handelen. De docent beoordeelt in hoeverre de student zijn professionele handelen (evidence informed) onderbouwt met argumenten voor en tegen de effectiviteit van de door hem gekozen handelswijze.

Afstudeeropdracht


Afstudeeropdracht vereist meestal interactie met zowel doelgroep als opdrachtgever. Wat te doen als dit niet volledig digitaal kan worden ingevuld. Wellicht kunnen (een aantal) eisen van de opdracht aan deze nieuwe context worden aangepast. 

Bindende studieadvies (bsa)


Besluit HvA over BSA (20 maart):

1 Voor eerstejaars studenten die minder dan 50 EC van de propedeuse hebben behaald: opschorten van het BSA naar het einde van het tweede jaar van inschrijving.

2 Voor tweedejaars studenten bij wie het BSA is opgeschort in 2018-2019: maatwerk binnen bestaande regelgeving waarbij studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden en/of als gevolg van verminderde studeerbaarheid door het coronavirus worden verdisconteerd. 

Voor nadere toelichting, zie: Coronainfo.hva.

Diplomering


Het uitreiken van diploma's kan door de coronacrisis vertraging opleveren. Voor studenten die verder willen studeren of anderszins diplomering moeten aantonen: we hebben een procedure die hierin voorziet. Zodra de student door de SIS administratie op gediplomeerd is gezet, wordt dit automatisch doorgegeven aan DUO. De student komt na vijf dagen in het diplomaregister van DUO en kan via zijn/haar DUO-inlog zelf een verklaring van afstuderen downloaden. Dit proces staat los van het aanmaken van diploma's door het Administratief Centrum van de HvA.

Studenten die nog niet alle punten hebben behaald kunnen een verklaring aanvragen bij de examencommissie van de eigen opleiding (overzicht van hun behaalde studiepunten).


Cum laude


Het kan de komende maanden voorkomen dat studenten niet volgens planning alle tentamens kunnen halen. Voor vierdejaars studenten kan dit betekenen dat ze over de huidige termijn voor cum laude heen gaan, namelijk nominaal. Voor volgend studiejaar is de termijn voor cum laude aangepast naar nominaal + een jaar. Dat betekent dat studenten die begin volgend studiejaar hun laatste tentamen(s) afleggen wel in aanmerking komen voor cum laude.
 

We houden deze website actueel. Bijdragen zijn welkom via:
Veronica Bruijns
v.m.h.bruijns@hva.nl
  

Hogeschool van Amsterdam

  
  
HerijkingHerijking leeruitkomsten BKE/SKE
Uitspraak kort geding online proctoring
https://score.hva.nl/PublishingImages/TR-HO%20klein.jpegToetsrevolutie gratis downloaden

 ‭(Verborgen)‬ In beeld


 ‭(Verborgen)‬ In beeld