Aanmelden

​​​​​​​​​​ 

 VEELGESTELDE VRAGEN

Op deze pagina vind je informatie over veel gestelde vragen. Aanvullende vragen kan je emailen naar: v.m.h.bruijns@hva.nl

Read the information in English here

Voor informatie over digitale vormen van formatieve toetsing en feedback, zie: HvA site digitaal onderwijs

Laatste update: 16 juni 2021

tentamen afname protocollen 2021-2022


Hier vind je de tentamen afname protocollen voor studiejaar 2021-2022.

Voor studiejaar 21-22 worden tentamens op locatie afgenomen. Alleen daar waar we niet beschikken over voldoende capaciteit op locatie vinden tentamens online plaats. We bouwen het gebruik van online proctoring af (CvB besluit, 22 april 2021). 


ON-LINE PROCTORING met proctorio

Online proctoring maakt het mogelijk om een toetsafname op afstand te surveilleren. We spreken binnen de HvA van online proctoring als we bij het afnemen van een online tentamen gebruik maken van Proctorio, een surveillance tool waarvoor de HvA een licentie heeft. Bij online proctoring wordt een schriftelijke/digitale toets afgenomen op de laptop van de student en wordt zijn/haar omgeving en gedrag in de gaten gehouden met video, geluid en algoritmen. 

On-line proctoring zetten we in studiejaar 21-22 alleen in als er onvoldoende capaciteit op locatie is (CvB besluit, 22 april 2021).

Op de A-Z lijst staat FAQ voor studenten over online proctoring. Docenten vinden informatie op de A-Z lijst van hun opleiding onder Online Proctoring, inclusief beslisboom voor inzet van Proctorio.

De HvA gaat ook bij online proctoring zorgvuldig om met persoonsgegevens van studenten. De HvA handelt daarbij conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy statement is beschreven op welke wijze de HvA met persoonsgegevens omgaat bij online proctoring.


AVG en Digitale surveillance


Surveilleren bij toetsen via online proctoring (en ook via MS teams of soortgelijke programma’s) op de laptop van de student maakt inbreuk op de privacy van studenten. De HvA gaat vanaf 21-22 weer op locatie toetsen afnemen en zal alleen nog gebruik maken van online surveillance bij onvoldoende capaciteit op locatie.

Ervaring van het afgelopen jaar heeft geleerd dat online afname voor bepaalde doelgroepen een optie kan zijn. Studenten in deze doelgroepen doen het tentamen dan op een eigen locatie tegelijkertijd met de studenten op locatie. Het gaat om: - studenten in het buitenland; - studenten met een functiebeperking; - studenten in quarantaine. In deze notitie beschrijven wat wel en niet mogelijk is voor deze doelgroepen. 

Digitale surveillance op de laptop van de student geldt voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als verwerking van persoonsgegevens. Het is een inbreuk op de privacy en moet aan de AVG-eisen voldoen. Aan de meeste eisen (doel van de verwerking, privacy by default en design, beveiliging, bewaartermijnen) kan worden voldaan. De AVG eist voor de verwerking ook een zogeheten deugdelijke grondslag. Deze notitie behandelt de vraag of er grondslagen zijn die gebruik van digitale surveillance voor genoemde doelgroepen als extra optie mogelijk maken.


beoordeling niet juist en dan?


Bij de omschakeling naar (meer) online toetsen en nieuwe vormen van surveillance zoals Proctoring blijkt dat er soms na het tentamen en invoering van het cijfer toch diverse vragen rijzen over het tentamen, of dat er problemen zijn geweest in de afname. Wat kan er met een beoordeling wel of niet gebeuren? Deze vragen vormden de concrete aanleiding voor deze notitie, die overigens op alle tentamenbeoordelingen van toepassing is.


Tentamengelegenheden die niet doorgaan


In HvA OER, artikel 3.3, lid1: Elk studiejaar krijgen studenten tweemaal de gelegenheid om een onderwijseenheid van de propedeuse of hoofdfase af te sluiten.

Als vanwege een omstandigheid die de student niet valt aan te rekenen, een tentamen niet door kan gaan, behoudt de student, conform OER arikel 3.3, lid 1, het recht om 2 maal per jaar gelegenheid te krijgen een onderwijseenheid af te sluiten.

Dat betekent dat de geplande herkansing voor de student de eerste gelegenheid wordt. Haalt hij/zij het tentamen dan niet, dan behoudt de student het recht op de herkansing.

Mocht de student ook in de herkansing een onvoldoende halen, dan kan de student op grond van OER 3.3.2 een extra herkansing aanvragen bij de examencommissie. Deze kan dan worden toegekend op grond van de omstandigheid die de student niet valt aan te rekenen.

 

We houden deze website actueel. Bijdragen zijn welkom via:
Veronica Bruijns
v.m.h.bruijns@hva.nl
  

Hogeschool van Amsterdam

  
  
MOOC Assessment in Higher Education
Proeftuin formatief toetsen
Webinar Feedback Literacy
https://score.hva.nl/PublishingImages/TR-HO%20klein.jpegToetsrevolutie gratis downloaden

 ‭(Verborgen)‬ In beeld


 ‭(Verborgen)‬ In beeld

Kan de in eigenschap Koppeling naar inhoud opgegeven URL niet ophalen. Raadpleeg uw sitebeheerder voor assistentie.

 ‭(Verborgen)‬ Column