Aanmelden

​​​​​​​​​​ 

 CORONACRISIS EN TOETSING

Op deze pagina vind je informatie over veel gestelde vragen. Aanvullende vragen kan je emailen naar: v.m.h.bruijns@hva.nl

Read the information in English here

Voor informatie over digitale vormen van formatieve toetsing en feedback, zie: HvA site digitaal onderwijs

Laatste update: 13 april 2021

tentamen afname protocollen


Hier vind je de meest actuele versie van de tentamen afname protocollen 2020-2021.

Toelichting op status en gebruik:
De regels voor het afnemen van fysieke tentamens die in het de protocol zijn opgenomen zijn afgesproken beleid. Deze zijn een voorzetting van eerdere protocollen en verder ‘uitontwikkeld’. Bij elke tentamenvorm waar dit van toepassing is, is volgende zijn opgenomen: “De volgende onderdelen moeten verplicht en ongewijzigd worden opgenomen in het facultaire protocol. De faculteit kan het eigen protocol verder aanvullen. Houd hierbij rekening met studenten met een functiebeperking”. 

Voor online afname hadden we eerder geen protocollen. Deze zijn sinds de Corona-crisis ontwikkeld en was het nog niet haalbaar om te bepalen wat we daarin gaan afspreken als HvA beleid. Bij deze toetsvormen is daarom de volgende regel opgenomen: “Aan onderstaande punten moet in het facultaire protocol aandacht worden besteed.” Dat betekent dat je als faculteit ruimte hebt om regels aan te passen. Voor de duidelijkheid: de informatie op pagina 5 over opname en identificeren is wel afgesproken beleid.

Het is de bedoeling dat je als faculteit cq. opleiding je eigen versie van de protocollen maakt die gelden voor jullie studenten:
  • Voor fysieke tentamens betekent dit dat je alle regels die in he HvA brede protocol staan ongewijzigd overneemt.
  • Voor de online tentamens betekent het dat je regels kan aanpassen, aansluitend bij je eigen situatie, m.u.v. opname en identificeren en uiteraard met inachtneming van de kwaliteitsregels bij toetsing. 
Daarnaast heeft de examencommissie nog de bevoegdheid om aanvullende regels op te stellen bij een facultair of opleidingsprotocol.

Overzicht on-line toetsvormen


Veel toetsvormen kunnen we online afnemen. Hierbij overzicht van de mogelijkheden met de online HvA tools. In onderstaande items is meer informatie opgenomen over de diverse mogelijkheden.

Faculteit Maatschappij en Recht heeft een handreiking voor docenten opgesteld met toelichting over invulling en uitvoering van online toetsing.

Verder ter inspiratie: 

ALTERNATIEVEN VOOR KENNISTOETSEN


Belangrijk bij het kiezen van een alternatief: de leerdoelen blijven centraal staan.


Open boek tentamen: studenten maken vragen/opdrachten thuis en mogen daarbij alle bronnen gebruiken (zie volgend item).

Mondeling tentamen: studenten worden mondeling en on-line bevraagd. Zie: Tentamen afname protocollen.

Vernieuwende vormen zoals: studenten zelf toets laten maken, leerverslag, tussentijdse verwerkingsopdrachten, presentatie, combinatie voortgangstoetsen en mondeling. Zie: overzicht.

Stroomschema's voor bepalen alternatieven


Om een weloverwogen keuze te kunnen maken heeft faculteit Techniek stroomschema's opgesteld:

ON-LINE PROCTORING met proctorio


Online proctoring maakt het mogelijk om een toetsafname op afstand te surveilleren. We spreken binnen de HvA van online proctoring als we bij het afnemen van een online tentamen gebruik maken van Proctorio, een surveillance tool waarvoor de HvA een licentie heeft. Bij online proctoring wordt een schriftelijke/digitale toets afgenomen op de laptop van de student en wordt zijn/haar omgeving en gedrag in de gaten gehouden met video, geluid en algoritmen. 

On-line proctoring zetten we alleen in als er echt geen andere toetsvorm mogelijk is. 

Op de A-Z lijst staat FAQ voor studenten over online proctoring. Docenten vinden informatie op de A-Z lijst van hun opleiding onder Online Proctoring, inclusief beslisboom voor inzet van Proctorio.

De HvA gaat ook bij online proctoring zorgvuldig om met persoonsgegevens van studenten. De HvA handelt daarbij conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy statement is beschreven op welke wijze de HvA met persoonsgegevens omgaat bij online proctoring.


OPen-boek tentamen


Een open-boek tentamen is een toets die studenten thuis maken. Bij het uitwerken van de vragen en/of opdrachten gebruiken studenten de bronnen, die horen bij de betreffende module. 

Bij een open-boek tentamen stel je hoger-orde vragen stellen dan bij een gesurveilleerd tentamen. Als het om de niveaus van Bloom gaan de vragen niet over reproduceren en begrijpen, maar over inzicht, analyseren en evalueren.

Het kan op twee manieren:

  • Er kan een begin en eindtijd worden gehanteerd, bijvoorbeeld binnen twee uur. Idee is dat studenten kennis moeten hebben om onder tijdsdruk vragen te beantwoorden. 
  • Het kan ook met een ruimere tijdsmarge: dan gaat het vooral om verwerking van kennis.
Open boek tentamen kan via Assigment folder in BS worden afgenomen.

Net als bij essays en andere opdrachten kan met de plagiaatscanner worden gecheckt of studenten elkaars werk hebben gebruikt.

Voor meer regels bij uirvoering: Tentamen afname procollen. Voor concrete informatie over soort vragen voor open-boek tentamen met voorbeelden: zie Open book exams.

Protocol online assessments


Voor het online afnemen van portfolio-assessments: zie: Tentamen afname protcollen.

Bij gedragsassessments gaat het om het observeren en beoordelen van gedrag in een (gecontroleerde) situatie. Hierbij zijn vaak anderen in het spel, bijvoorbeeld een patiënt, een klant, een client, etc., waarmee de student ‘fysiek’ contact heeft . Dat kan bijvoorbeeld zijn om een diagnose te stellen of een behandeling uit te voeren. In een context waarin sociale distantie de norm is, zoals momenteel het geval is met het coronavirus, gaat dat niet. 

Als er geen anderen betrokken zijn kan de student een filmpje opnemen van de gevraagde beroepshandeling en deze bij de docent inleveren met een toelichting op (de kwaliteit van) zijn aanpak, de onderliggende afwegingen en beslissingen die hij heeft gemaakt en het verkregen resultaat. Afhankelijk van de afgesproken werkwijze voor het gedragsassessment, kan de docent (of twee docenten/assessoren) daarna een assessmentgesprek met de betreffende student voeren. De student licht hierin het hoe en waarom van zijn handelen toe en de assessor(en) kan(/kunnen) doorvragen op die onderdelen waarop zij verdere toelichting willen hebben. Leidend zijn de beoordelingscriteria die gelden voor het gedragsassessment. 

Indien een assessmentgesprek deel uitmaakt van het gedragsassessment, volg dan het bovenstaande protocol voor portfolio-assessments en lees ‘video/filmpje van de student’, waar ‘portfolio’ staat in het protocol.

PROTOCOL ONLINE MONDELING TENTAMEN


Mondeling tentamen: studenten worden mondeling en on-line bevraagd (kan alleen bij kleine aantallen). Zie: Tentamen afname protocollen.

protocol presentaties online afnemen


Voor het online afnemen van presentaties: zie: Tentamen afname protocollen.

instructie video-assignment feedbackfruits


Bij verschillende toetsvormen kan studenten worden gevraagd om een video in te leveren. Hierbij de instructies.

online inzage en nabespreking


Plan en communiceer tijdig over de online inzage in BS. Nabespreking kan door een bijeenkomst in Teams of virtual classroom in BS. Je kunt een tekst of (audio)opname maken, waarin je de juiste antwoorden toelicht. Ook kun je het discussieforum of chat hiervoor gebruiken.

AMSIB heeft Engelstalige richtlijnen opgesteld voor inzage.

Studenten actieve rol bij toetsing


Ook volgend studiejaar zal, zoals het er nu naar uitziet, een groot deel van de toetsing online plaatsvinden. Hoe houden we studenten betrokken en actief? Een van de mogelijkheden is studenten een rol te geven bij de toetsing. Dat kan op veel verschillende manieren. Door ze toetsvragen te laten formuleren, mede de toetsvorm te laten bepalen, beoordelingscriteria te laten bedenken, eigen en andermans werk tussentijds te laten beoordelen. Effect is dat studenten meer eigenaarschap ervaren, het positief werkt op de motivatie en ze meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leerresultaten. Meer informatie vind je hier.

Tentamengelegenheden die niet doorgaan


In HvA OER, artikel 3.3, lid1: Elk studiejaar krijgen studenten tweemaal de gelegenheid om een onderwijseenheid van de propedeuse of hoofdfase af te sluiten.

Als vanwege een omstandigheid die de student niet valt aan te rekenen, een tentamen niet door kan gaan, behoudt de student, conform OER arikel 3.3, lid 1, het recht om 2 maal per jaar gelegenheid te krijgen een onderwijseenheid af te sluiten.

Dat betekent dat de geplande herkansing voor de student de eerste gelegenheid wordt. Haalt hij/zij het tentamen dan niet, dan behoudt de student het recht op de herkansing.

Mocht de student ook in de herkansing een onvoldoende halen, dan kan de student op grond van OER 3.3.2 een extra herkansing aanvragen bij de examencommissie. Deze kan dan worden toegekend op grond van de omstandigheid die de student niet valt aan te rekenen.

Aanwezigheidsplicht


Advies om voor vakken met aanwezigheidsheidsplicht, en waar het niet mogelijk is om dit on-line aan te bieden, vervangende opdrachten te formuleren.

Deadlines opdrachten


Advies is om de vastgelegde deadlines voor opdrachten/producten etc. zoveel mogelijk te handhaven, tenzij de opdracht uitgevoerd moet worden in de stage of andere werkomgeving. Dan zal een nieuwe deadline noodzakelijk zijn.

Diplomering


Het uitreiken van diploma's kan door de coronacrisis vertraging opleveren. Voor studenten die verder willen studeren of anderszins diplomering moeten aantonen: we hebben een procedure die hierin voorziet. Zodra de student door de SIS administratie op gediplomeerd is gezet, wordt dit automatisch doorgegeven aan DUO. De student komt na vijf dagen in het diplomaregister van DUO en kan via zijn/haar DUO-inlog zelf een verklaring van afstuderen downloaden. Dit proces staat los van het aanmaken van diploma's door het Administratief Centrum van de HvA.

Studenten die nog niet alle punten hebben behaald kunnen een verklaring aanvragen bij de examencommissie van de eigen opleiding (overzicht van hun behaalde studiepunten).


 

We houden deze website actueel. Bijdragen zijn welkom via:
Veronica Bruijns
v.m.h.bruijns@hva.nl
  

Hogeschool van Amsterdam

  
  
Proeftuin formatief toetsen
Webinar Feedback Literacy
https://score.hva.nl/PublishingImages/TR-HO%20klein.jpegToetsrevolutie gratis downloaden

 ‭(Verborgen)‬ In beeld


 ‭(Verborgen)‬ In beeld