Aanmelden

​​​​​​​​​​ 

 CORONACRISIS EN TOETSING

Op deze pagina vind je informatie over veel gestelde vragen. Aanvullende vragen kan je emailen naar: v.m.h.bruijns@hva.nl.

Voor informatie over digitale vormen van formatieve toetsing en feedback, zie: HvA site digitaal onderwijs

Laatste update: 30 maart 14.00 uur

Overzicht on-line toetsvormen


Veel toetsvormen kunnen we online afnemen. Hierbij overzicht van de mogelijkheden met de online HvA tools. In onderstaande items is meer informatie opgenomen over de diverse mogelijkheden.

Ter inspiratie ook een overzicht van Hanze Hogeschool van alternatieven.


tips voor blok 4


 • Maak een overzicht van alle studieonderdelen van blok 4 en de geplande toetsing, zowel de summatieve en formatieve toetsmomenten en kijk over er evenuteel overlap is in leerdoelen.
 • Kijk of het aantal summatieve toetsen kan worden beperkt door  toetsen van verschillende vakken te combineren tot een grotere integrale toets, bijvoorbeeld een afsluitend assessment.
 • Kijk of toetsing van kennis kan worden 'ondergebracht' in opdrachten.
 • Biedt een onderwijseenheid met een grootschalige kennistoets begin volgend studiejaar aan en een onderwijseenheid (met andersoortig toets) uit jaar 2 nu in blok 4.  
 • Maak meer gebruik van formatieve toetsing om inzicht te krijgen in de voortgang op de leerdoelen.

brighspace en summatieve toetsen


Voor summatieve toetsen kan BS gebruikt worden voor:

 • Assignments folder voor bijvoorbeeld open-boek tentamen, opdrachten, mondeling, assessment. Zie overzicht online-toetsvormen.


Gebruik van Quiz-functie in BS is niet geschikt voor summatieve individuele toetsing. Het is niet mogelijk om fraude uit te sluiten. Hierbij gaat het om:

 • identiteit van degene die de toets maakt (niet te controleren via Quiz). Dit is het grootste struikelblok. Je kan nog zo'n slimme Quiz ontwerpen, je kan niet controleren wie hem aan het maken is.
 • uitsluiten van communicatie met medestudenten (niet te controleren via Quiz). Studenten kunnen elkaar (en anderen) gewoon bellen/appen/facetimen tijdens een toetsmoment.
 • informatiebronnen raadplegen als dat niet gewenst is (niet te controleren via Quiz). Naast de lesboeken raadplegen, kan een student met zoekmachines aan de slag om info te vinden die relevant is voor de toets. Dit zou ondervangen kunnen worden door meer integratieve toetsing, en acceptatie van het gegeven dat studenten dan extra informatie mogen gebruiken.
 • Er zit geen plagiaatcontrole in de Quiz-tool.

Quiz kan uiteraard wel gebruikt worden voor formatieve toetsing.


ALTERNATIEVEN VOOR TOETSEN OP LOCATIE


Belangrijk bij het kiezen van een alternatief: de leerdoelen blijven centraal staan.


Open boek tentamen: studenten maken vragen/opdrachten thuis en mogen daarbij alle bronnen gebruiken (zie volgend item).

Mondeling tentamen: studenten worden mondeling en on-line bevraagd (kan alleen bij kleine aantallen).

Voor tentamens met grote aantallen studenten is het lastig om een alternatief te bepalen:

 • Omzetten naar een take-home tentamen veroorzaakt veel nakijklast bij grote aantallen.
 • Gebruik maken van on-line proctoring (zie een van de volgende items) is bij grote groepen op dit moment nog niet haalbaar. We starten met pilots met kleine groepen en bekijken of en hoe we dit kunnen uitbreiden naar grotere groepen.


Besluit HvA, 20 maart:

 • Over wijzigingen in het toetsprogramma beslist de opleidingsmanager.
 • Vooraf advies van OC en instemming van deelraad, zoals in de OER is vastgelegd, is niet nodig.

 • De opleidingsmanager maakt werkafspraken met de examencommissie over de te volgen procedure.


OPen-boek tentamen


Een open-boek tentamen is een toets die studenten thuis maken. Bij het uitwerken van de vragen en/of opdrachten gebruiken studenten de bronnen, die horen bij de betreffende module. 

Bij een open-boek tentamen stel je hoger-orde vragen stellen dan bij een gesurveilleerd tentamen. Als het om de niveaus van Bloom gaan de vragen niet over reproduceren en begrijpen, maar over inzicht, analyseren en evalueren.

Het kan op twee manieren:

 • Er kan een begin en eindtijd worden gehanteerd, bijvoorbeeld binnen twee uur. Idee is dat studenten kennis moeten hebben om onder tijdsdruk vragen te beantwoorden. 
 • Het kan ook met een ruimere tijdsmarge: dan gaat het vooral om verwerking van kennis.
Open boek tentamen kan via Assigment folder in BS worden afgenomen.

Net als bij essays en andere opdrachten kan met de plagiaatscanner worden gecheckt of studenten elkaars werk hebben gebruikt.

Voor meer toelichting zie: Open-boek tentamen. Voor concrete informatie over soort vragen voor open-boek tentamen met voorbeelden: zie Open book exams.


On-line proctoring (of afstand surveilleren)


Online proctoring maakt het mogelijk om een toetsafname op afstand te surveilleren. Bij online proctoring wordt een schriftelijke/digitale toets afgenomen op de laptop van de student en wordt zijn/haar omgeving en gedrag in de gaten gehouden met video, geluid en algoritmen. Dit biedt mogelijkheden om gesurveilleerde toetsen toch door te laten gaan. 

We gaan binnn de HvA op kleine schaal aan de slag met online proctoring: zie memo.

Ter info keuzewijzer SURF voor online afname.

Protocol online assessments


Voor het online afnemen van portfolio-assessments: zie Protocol Ned en Protocol Eng.

Bij gedragsassessments gaat het om het observeren en beoordelen van gedrag in een (gecontroleerde) situatie. Hierbij zijn vaak anderen in het spel, bijvoorbeeld een patiënt, een klant, een client, etc., waarmee de student ‘fysiek’ contact heeft . Dat kan bijvoorbeeld zijn om een diagnose te stellen of een behandeling uit te voeren. In een context waarin sociale distantie de norm is, zoals momenteel het geval is met het coronavirus, gaat dat niet. 

Als er geen anderen betrokken zijn kan de student een filmpje opnemen van de gevraagde beroepshandeling en deze bij de docent inleveren met een toelichting op (de kwaliteit van) zijn aanpak, de onderliggende afwegingen en beslissingen die hij heeft gemaakt en het verkregen resultaat. Afhankelijk van de afgesproken werkwijze voor het gedragsassessment, kan de docent (of twee docenten/assessoren) daarna een assessmentgesprek met de betreffende student voeren. De student licht hierin het hoe en waarom van zijn handelen toe en de assessor(en) kan(/kunnen) doorvragen op die onderdelen waarop zij verdere toelichting willen hebben. Leidend zijn de beoordelingscriteria die gelden voor het gedragsassessment. 

Indien een assessmentgesprek deel uitmaakt van het gedragsassessment, volg dan het bovenstaande protocol voor portfolio-assessments en lees ‘video/filmpje van de student’, waar ‘portfolio’ staat in het protocol.


protocol presentaties online afnemen


Voor het online afnemen van presentaties: zie Protocol


instructie video-assignment feedbackfruits


Bij verschillende toetsvormen kan studenten worden gevraagd om een video in te leveren. Hierbij de instructies.


Studenten actieve rol bij toetsing


Binnenkort start blok 4. Het ziet er naar uit dit vooral online leren zal zijn. Hoe houden we studenten betrokken en actief? Een van de mogelijkheden is studenten een rol te geven bij de toetsing. Dat kan op veel verschillende manieren. Door ze toetsvragen te laten formuleren, mede de toetsvorm te laten bepalen, beoordelingscriteria te laten bedenken, eigen en andermans werk tussentijds te laten beoordelen. Effect is dat studenten meer eigenaarschap ervaren, het positief werkt op de motivatie en ze meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leerresultaten. Meer informatie vind je hier.


Tentamengelegenheden die niet doorgaan


In HvA OER, artikel 3.3, lid1: Elk studiejaar krijgen studenten tweemaal de gelegenheid om een onderwijseenheid van de propedeuse of hoofdfase af te sluiten.

Als vanwege een omstandigheid die de student niet valt aan te rekenen, een tentamen niet door kan gaan, behoudt de student, conform OER arikel 3.3, lid 1, het recht om 2 maal per jaar gelegenheid te krijgen een onderwijseenheid af te sluiten.

Dat betekent dat de geplande herkansing voor de student de eerste gelegenheid wordt. Haalt hij/zij het tentamen dan niet, dan behoudt de student het recht op de herkansing.

Mocht de student ook in de herkansing een onvoldoende halen, dan kan de student op grond van OER 3.3.2 een extra herkansing aanvragen bij de examencommissie. Deze kan dan worden toegekend op grond van de omstandigheid die de student niet valt aan te rekenen.


Aanwezigheidsplicht


Besluit HvA, 20 maart:

Er geen verplichte aanwezigheid geldt zolang het onderwijs is opgeschort.

Advies om voor vakken met aanwezigheidsheidsplicht, en waar het niet mogelijk is om dit on-line aan te bieden, vervangende opdrachten te formuleren.


Deadlines opdrachten


Advies is om de vastgelegde deadlines voor opdrachten/producten etc. zoveel mogelijk te handhaven, tenzij de opdracht uitgevoerd moet worden in de stage of andere werkomgeving. Dan zal een nieuwe deadline noodzakelijk zijn.


STages


Studenten die stage lopen, bespreken met het stagebedrijf en met de opleiding wat ze kunnen doen voor de voortgang van de stage. Wie vragen en/of problemen heeft, bespreekt deze met de opleiding. 


Voorbeeld van informatie van Verpleegkunde over stages: 

De stage kan worden vervolgd.

De stage-opdrachten zijn voor de komende 2,5 weken opgeschort. Vanaf 6 april verwachten we dat je weer aan de slag gaat met de stage-opdrachten. Eerder mag natuurlijk altijd als de situatie dat toestaat. We denken dat je voldoende tijd hebt om aan de opdrachten te werken. Mocht de situatie veranderen en dit niet zo lijkt te zijn, dan wordt hier nieuw beleid op gemaakt. Als de werkzaamheden op de stageplek wijzigen (consult op afstand/ begeleider werkt thuis), maar de stage wordt wel vervolgd, dan neem je contact op met de stagedocent én de werkbegeleider. Met z'n drieen wordt er dan gekeken op welke manier er invulling gegeven kan worden aan deontwikkeling van de competenties.

 

De stage kan niet worden vervolgd.

Als de stage niet vervolgd kan worden omdat de stage-instelling de stage tijdelijk heeft beëindigd dan wordt de stage tijdelijk onderbroken. Zodra het mogelijk is, wordt de stage weer hervat. In dit geval geldt dat je nu al aan de slag gaan met de stage-opdrachten en afhankelijk van de duur van de onderbreking volgt nieuw beleid. Wanneer er op 6 april nog geen zicht is op herstarten van de stage wordt beleid gemaakt hoe we hier mee om gaan.


Suggestie voor vervangende opdracht van ALO:

De docent kan een casus ontwerpen met behulp van beeldmateriaal en/of schriftelijke toelichting waarbij de student gevraagd wordt zijn beroepshandelingen te demonstreren. De docent kan een filmpje van een lessituatie gebruiken en de student dan vragen hoe en waarom hij in deze situatie als docent zou handelen. De docent beoordeelt in hoeverre de student zijn professionele handelen (evidence informed) onderbouwt met argumenten voor en tegen de effectiviteit van de door hem gekozen handelswijze.


Afstudeeropdracht


Afstudeeropdracht vereist meestal interactie met zowel doelgroep als opdrachtgever. Wat te doen als dit niet volledig digitaal kan worden ingevuld. Wellicht kunnen (een aantal) eisen van de opdracht aan deze nieuwe context worden aangepast. 


Bindende studieadvies (bsa)


Besluit HvA over BSA (20 maart)

1 Voor eerstejaars studenten: opschorten van het BSA naar het einde van het tweede jaar van inschrijving.

2 Voor tweedejaars studenten bij wie het BSA is opgeschort in 2018-2019: maatwerk binnen bestaande regelgeving waarbij studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden en/of als gevolg van verminderde studeerbaarheid door het coronavirus worden verdisconteerd. 

Voor nadere toelichting, zie: Coronainfo.hva.

Diplomering


Het uitreiken van diploma's kan door de coronacrisis vertraging opleveren. Voor studenten die verder willen studeren of anderszins diplomering moeten aantonen: we hebben een procedure die hierin voorziet. Zodra de student door de SIS administratie op gediplomeerd is gezet, wordt dit automatisch doorgegeven aan DUO. De student komt na vijf dagen in het diplomaregister van DUO en kan via zijn/haar DUO-inlog zelf een verklaring van afstuderen downloaden. Dit proces staat los van het aanmaken van diploma's door het Administratief Centrum van de HvA.

Studenten die nog niet alle punten hebben behaald kunnen een verklaring aanvragen bij de examencommissie van de eigen opleiding (overzicht van hun behaalde studiepunten).


doorstroom naar Wo


Ben je plan met je propedeusediploma door te stromen naar een WO-opleiding?

Dan adviseren we je zo snel mogelijk contact op te nemen met je studieloopbaanbegeleider. Op al onze opleidingen wordt hard gewerkt aan het door laten gaan van het onderwijs en de tentamens.  Als niet alle tentamens van blok of blok 4 door kunnen gaan en jij daardoor een vak zou missen, kan er gekeken worden of er een alternatief kan worden aangeboden.

 

Heb je alle punten van de propedeuse behaald en staan deze in SIS, maar je hebt nog geen diploma ontvangen?

Via DUO kan je zelf een verklaring van diplomering downloaden, als bewijs voor je inschrijving in het WO.

 

Gaat OCW mogelijk een speciale regeling voor deze groep gaat treffen?

Omdat het om een relatief kleine groep studenten gaat verwachten we dat daarvoor geen uitzondering op de wettelijke regels gaat komen, ook niet als het gaat om de toelatingsregels van universiteiten.

Met de collega-instellingen en het ministerie van OCW delen we dagelijks alle problemen die we zelf constateren, en de problemen die onze studenten melden. In- en doorstroom is daarbij een zeer belangrijk thema. Al verwachten we dit nu niet, misschien  komen er toch nog specifieke oplossingen voor kleinere groepen. Dus blijf onze updates volgen. 


Cum laude


Het kan de komende maanden voorkomen dat studenten niet volgens planning alle tentamens kunnen halen. Voor vierdejaars studenten kan dit betekenen dat ze over de huidige termijn voor cum laude heen gaan, namelijk nominaal. Voor volgend studiejaar is de termijn voor cum laude aangepast naar nominaal + een jaar. Dat betekent dat studenten die begin volgend studiejaar hun laatste tentamen(s) afleggen wel in aanmerking komen voor cum laude.
 

We houden deze website actueel. Bijdragen zijn welkom via:
Veronica Bruijns
v.m.h.bruijns@hva.nl
  

Hogeschool van Amsterdam

  
  
https://score.hva.nl/PublishingImages/badges.pngSURF - Edu badges
https://score.hva.nl/PublishingImages/TR-HO%20klein.jpegToetsrevolutie gratis downloaden

 In beeld

 ‭(Verborgen)‬ In beeld

 ‭(Verborgen)‬ Nieuwsgierig

 ‭(Verborgen)‬ Bijeenkomst