Aanmelden
​​​​​

Roosteren

Tentamens en deeltentamens worden niet alleen aan het einde van een blok of semester geprogrammeerd, maar verspreid in de tijd. De programmering hangt af van de inrichting van het blok, het onderwijsconcept en het aantal onderwijseenheden. De spreiding van tentamens vraagt om benutting van alle weken in het jaar. Tentamens gedurende het blok worden op een zodanig moment in de week afgenomen - bijvoorbeeld op maandagochtend - dat concurrentie tussen de voorbereiding van het tentamen en het onderwijs wordt voorkomen. Bij een beperkt aantal onderwijseenheden is het aantal tentamens in een onderwijsperiode ook beperkt (bron: Leidraad Studeerbaar en Robuust Onderwijs)

Opleidingen plannen de toetsmomenten minimaal voor het aankomende half jaar. In het toetsrooster zijn ook de inzagemomenten opgenomen.


Zie bronnen: Onderwijsjaarrooster 2014-2015 en Onderwijsjaarrooster 2016-2017 t/m 2010-2021.


TOETSAFNAME PROTOCOLLEN

Binnen de HvA zijn drie afnameprotocollen vastgesteld:
 
·         Richtlijnen overige toetsing.
 
Voor toetsafname in de digitale toetszalen bij IWO en REC-zalen, zie link: Toetsprotocol digitale toetszalen IWO/REC.

In deze protocollen is ook aangegeven binnen welke termijn de toetsontwikkelaars de toetsen aanleveren bij de toetsorganisatie.

De toetsafnameprotocollen hebben tot doel:
 
·           Eenheid tussen faculteiten en opleidingen bij basale regels en afspraken en daarmee gelijke  behandeling van studenten te garanderen.
·           Bij organisatie en afname een goede kwaliteit te garanderen en eventuele risico’s uit te sluiten.
 
De protocollen zijn bedoeld voor decanen, opleidingsmanagers en hoofden bedrijfsbureau. Zij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en implementeren van een toetsprotocol (per faculteit of per opleiding). Dat kan dit protocol zijn, maar ook een (uitgebreider) eigen protocol, waarin de regels en afspraken van dit protocol integraal zijn opgenomen.
 
De opleidingsmanagers zijn eindverantwoordelijk voor het informeren en instrueren van docenten (teams), surveillanten, studenten, toetscoördinatoren en andere betrokkenen bij de toetsorganisatie, en voor de deugdelijke uitvoering van het protocol.
 
De opleidingsmanager (of hoofd bedrijfsbureau) stelt één persoon binnen de opleiding/faculteit verantwoordelijk voor de toetsorganisatie. De naam van die persoon is bij iedereen bekend.

 

Surveillanten/examinatoren

Afhankelijk van de toetsvorm zijn surveillanten of examinatoren betrokken bij de afname van tentamens en deeltentamens.
 
Voor schriftelijke tentamens en deeltentamens geldt dat de opleiding gebruikt maakt van goed geïnstrueerde surveillanten of examinatoren. De verantwoordelijke docent is aanwezig tijdens de afname van de schriftelijke (deel)tentamens.
Bij de overige toetsvormen vindt afname plaats door examinatoren, die zijn aangewezen door de examencommissie.

 

Fraude en plagiaat

Het fraudereglement is opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling en beschrijft wat onder fraude en plagiaat wordt verstaat en hoe te handelen bij het constateren van fraude of plagiaat (zie voor de OER de bronnen bij deze pagina).

​Laatst gewijzigd: 18 april 2016.