Aanmelden

10.0. Toetsafname

10.1. Waarom deze module

  • De toetsafname is voor de student een erg belangrijk moment. De student heeft recht op een ongestoorde en goed georganiseerde toetsafname.
  • Voor toetsafname hebben we daarom een set regels vastgelegd in de Onderwijs en Examenregeling (OER) en protocollen.

10.2. Beoogde leeropbrengsten

  • Aandachtspunten voor afnamevormen Schriftelijk, Digitaal en Mondeling schetsen (op basis van de toetsprotocollen van je opleiding).
  • De organisatie van kwaliteitsborging in het toetsproces door examencommissie en toetscommissie schetsen .

10.3. Kennisclip

10.4. Regels en richtlijnen toetsafname

Voor het afnemen van gesloten toetsvragen zijn een aantal regels en richtlijnen opgesteld. De Onderwijs en Examenregeling beschrijft de rechten en plichten van opleiding en student. Ook de toetsing is opgenomen in de OER. O.a. de toetsvorm, de eisen aan volgorde, de frequentie (herkansingen), de eisen aan de toetsen, de beoordeling en de praktische gang van zaken rondom toetsing worden beschreven. De HvA hanteert een toetsprotocol voor het afnemen van schriftelijke toetsen. Ook voor digitale toetsafname is een protocol beschikbaar. Beide documenten geven aanwijzingen voor een ordentelijke toetsafname. Zie ‘Verder lezen’ voor links naar deze protocollen.

Voor studenten met een functiebeperking kunnen specifieke regelingen van kracht zijn wat betreft de toetsafname. Bepaalde groepen studenten krijgen meer tijd om een toets te maken. De regelingen zijn vastgelegd in het Beleidskader Functiebeperking (zie ‘verder lezen’)

10.5. Afnamevormen

Veel open-vraag-tentamens worden met papier afgenomen. In toenemende mate is het op papier beantwoorden van open toetsvragen een van onderwijs en beroepenveld afwijkende situatie. Het schrijven van allerlei stukken wordt bijna uitsluitend op de computer gedaan. Het mondeling afnemen van tentamens vraagt andere organisatie en kwaliteitsborgingen dan schriftelijke of digitale toetsen. Het afnemen van toetsen gebeurt op steeds meer plekken digitaal. Formatief toetsen kan flexibel, bijvoorbeeld met gesloten vragen, aan de studenten worden aangeboden via een digitale leeromgeving.

Voor open vragen biedt digitaal toetsen de mogelijkheid om andere bronnen (multimedia, documenten) als toetsmateriaal te gebruiken. Daarnaast is onleesbaarheid door handschrift verleden tijd en kunnen toetsen makkelijker worden verspreid in het nakijkteam. Gesloten toetsvragen digitaal afnemen geeft eveneens de mogelijkheid om andere bronnen op te nemen en de toetsvragen daarop aan te passen. Daarnaast levert digitaal toetsen van gesloten vragen efficiencywinst op ten opzichte van handmatig nakijken.

10.6. Organisatie: toetscommissie

De examencommissie kan een deel van de kwaliteitsborging uitbesteden aan de toetscommissie. Daarbij valt te denken aan: beoordelen van toetsen en tentamens vooraf, beoordeling van het toetsprogramma, analyse van toetsen achteraf enz. De leden van de toetscommissie worden benoemd door de domeinvoorzitter. Afstemming tussen examencommissie en toetscommissie gebeurt over het algemeen door het benoemen van een lid van de examencommissie in de toetscommissie (i.e. linking pin). De relatie tussen de examencommissie en toetscommissie kan op twee manieren formeel worden geregeld:

  • Door de toetscommissie onderdeel te laten zijn van de examencommissie.
  • Door de toetscommissie te mandateren voor de uitvoering van bepaalde taken, zoals bovenstaand benoemd.


10.7. Opdrachten Toetsdossier

Het afnemen van toetsen is een ingewikkeld proces dat met millitaire precisie moet worden uitgevoerd (vooral als het om summatieve toetsen gaat). Onderstaande opdrachten zijn bedoeld om het toetsproces in je eigen onderwijs te bekijken met de informatie uit deze module. Ons advies is om opdrachten uitgebreider uit te voeren als je tegen onduidelijkheden aanloopt. Als het proces voor jou helemaal duidelijk is, kan je volstaan met een globale uitwerking.

Neem een of twee toetsen als uitgangspunt waar je zelf een bijdrage aan hebt geleverd (opstellen, afnemen, nakijken, etc.).

  • Omschrijf in eigen woorden hoe je rekening houdt met de OER, toetsprotocollen en studenten met een functiebeperking
  • Omschrijf hoe de toetscommissie en examencommissie binnen je opleiding toezien op de juiste uitvoering van de afnameprocedures.