Aanmelden

ESSaytoets

 

Andere benamingen: opstel, beschouwing, referaat, analyse, literatuurbespreking, review


Wat is het?

Een kortere of langere beschouwing, mondeling en/of schriftelijk, naar aanleiding van een vraagstelling, waarbij de student:

 • Aan de hand van een vraagstelling methodisch zelfgekozen of gegeven bronnen behandelt (beschrijven, samenvatten, analyseren, synthetiseren).
 • Op basis van de bronnen een eigen analyse en/of argumentatie geeft.
 • Conclusies trekt en eventueel vervolgvragen definieert.

Een essay-toets kan op locatie en online worden afgenomen.


Wat wordt er getoetst?

 
 • Inhoudelijke kennis over één of meerdere onderwerpen. Deze kennis kan zowel verdiepend zijn als multidisciplinair.
 • Beheersing van kennis op hogere cognitieve niveaus: Taxonomie Bloom (toepassen, analyseren, synthetiseren en evalueren).
 • Systematisch kunnen redeneren, argumenteren en plausibel kunnen concluderen.
 • Mondelinge en/of schriftelijke taalvaardigheid.
 • Eventueel methodisch en reflectief denken en handelen, besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hoe ontwerp je deze toets?

 
 • Vertrek vanuit de leerdoelen en pas je onderwijsleeractiviteiten daarop aan.
 • Formuleer een specifieke vraag of een specifiek dilemma waarbij de student op basis van bronnen een eigen argumentatie kan formuleren.
 • Formuleer generieke criteria waaraan het antwoord dient te voldoen. Ontwikkel op basis hiervan een rubric met vier á vijf mogelijke antwoordniveaus.
 • Formuleer eventueel een inhoudelijk modelantwoord met variaties; stel indien nodig op basis daarvan de rubric bij.
 • Formuleer ten slotte nauwkeurig de precieze vraagstelling.
 • Geef een toelichting bij de (taal)criteria waarop het essay beoordeeld gaat worden en communiceer deze tijdig naar de studenten.
 • Betrek collega’s bij de ontwikkeling als kritische meelezers.
 
 

 
 • Laat studenten een specifieke vraag of een specifiek dilemma voor het essay formuleren.

 • Geef studenten een keuze uit meerdere vragen of dilemma's.

 • Betrek studenten bij het opstellen van de criteria en/of rubric.

 • Laat studenten zichzelf beoordelen aan de hand van de criteria of rubric en laat ze elkaar feedback geven.

 

Wat heb je nodig om deze toets uit te voeren?

 
 • Geef duidelijk aan wat er van de student wordt verwacht (b.v. de wijze van beantwoorden van de vraagstelling, zowel inhoudelijk als talig, de beschikbare/benodigde tijd, de criteria waaraan het resultaat dient te voldoen en, indien nodig, voorwaardelijke eisen zoals aantal pagina’s/woorden, lettertype, marges, hoeveel aspecten, voor- en tegen argumenten).
 • Houdt rekening met een aanzienlijke tijdsinvestering bij het nakijken. Reserveer hiervoor tijd in de agenda.
 • Indien mogelijk: laat een collega mee beoordelen – zeker bij zwakkere resultaten of bij twijfelgevallen.
 • Stem met collega’s af hoe de criteria worden geïnterpreteerd.

Hoe wordt deze toets beoordeeld?

 

Vergelijk het resultaat van de student met de prestaties zoals in de rubric weergegeven.

Bij antwoordmodel: vergelijk het antwoord van de student met het modelantwoord.

Generieke criteria:

 • Het onderwerp (thema) is op systematische wijze en overtuigend uitgewerkt.
 • Argumentatie wordt goed onderbouwd (zowel argumenten voor als tegen, verwijzingen naar de juiste bronnen op hbo niveau en op de juiste wijze, opvoeren van bewijs met relevante voorbeelden ter ondersteuning van de argumenten).
 • In het essay wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de eigen mening van de student, de meningen van anderen, feiten enz.
 • Het essay is goed opgebouwd, goed afgestemd op doelgroep, samenhangend en goed te volgen voor de lezer, en prettig leesbaar: woorden worden correct gebruikt, spelling en grammatica zijn in orde en de leesbaarheid is voldoende (zie hiervoor het beoordelingsformulier schrijfvaardigheid).

 

Hoe komt de waardering tot stand?

 

Hanteer uitsluitend de eerder genoemde en naar de student gecommuniceerde criteria.

Vergelijk de studentenprestatie met de rubric of eventueel het modelantwoord.

Ga na of jouw idee over een goed essay en je persoonlijke beoordelingswijze met die van de andere examinaoren overeenkomt.

Zorg er voor dat jouw persoonlijke mening over dit onderwerp geen invloed heeft op de waardering die je de student geeft voor dit essay.

 
 

Welke feedback krijgt de student?

 

De student krijgt een cijfer op basis van de beoordeling op criteria (rubrics of modelantwoord).

Laat de student weten welke kwaliteiten en zwakten het eindresultaat heeft.

Laat de student de eigen tekst vergelijken met de rubric of het modelantwoord.

Stel een schriftelijk beoordeling op; maak eventueel op een formulier duidelijk hoe de beoordeling van het essay van deze student tot stand is gekomen.

 

Hoe bereid je de student voor?

 
 • Zorg dat de student begrijpt welke leerdoelen met behulp van deze toetsvorm worden getoetst.
 • Zorg dat het voor de student helder is wat een essay is en hoe hij een goed essay kan schrijven.
 • Geef voorbeeldvragen en bespreek de wijze waarop je een essay over deze vragen zou kunnen schrijven.
 • Laat goede en minder goede essays van studenten uit vorige jaren zien en bespreek deze.
 • Onderdelen van het essay worden door de student zelf thuis geschreven, tijdens de les meegenomen en met elkaar beoordeeld.
 • Leer de studenten met behulp van de criteria tijdens de les (onderdelen van) elkaars essay beoordelen en bespreek deze beoordelingen plenair. Laat studenten eventueel stukken tekst in de les herschrijven op basis van de beoordeling.
 • Geef voorbeelden van beoordelingen die bruikbaar zijn voor het schrijven en verbeteren van het essay.
 

Wat zijn de sterke kanten van deze toets?

Het beoordelen van de kwaliteit van de kennis en de argumenterende vaardigheden waarover de student beschikt.

Beoordelen van de academische vaardigheden, zoals schrijfvaardigheden, analytisch vermogen, synthese van kennis en vaardigheden, redeneertrant en uitdrukkingsvaardigheden.

Er kan geen goed antwoord geraden worden.

De student leert zijn argumenten te onderbouwen, bronnen op te zoeken en te gebruiken en te schrijven voor een bepaalde doelgroep.


Wat zijn de beperkingen van deze toets?


 • Studenten hebben vaak nog niet eerder een essay geschreven en we moeten studenten dus leren wat een essay is en  hoe ze een essay schrijven. Dit kost tijd.
 • Het nakijken kost veel tijd (ook bij een goed modelantwoord).
 • Onderlinge afstemming als er meerdere docenten betrokken zijn.
 • Onderlinge overeenstemming over een wat een goed essay is, kan lastig zijn.
 • Er zit een zekere mate van subjectiviteit in de beoordeling.
 • Studenten met goede schriftelijke taalvaardigheid zijn in het voordeel.


Tips

 

Stem vooraf met collega's (die hetzelfde vak geven en/of die studenten op een ander moment in de studie ook een essay laten schrijven) af wat een essay inhoudt en wanneer een essay goed is en communiceer dit duidelijk naar de student.

Bepaal vooraf hoeveel tijd er per vraag voor de student is om te antwoorden.​

Bepaal vooraf hoeveel ruimte de student heeft om zijn essay te schrijven en zorg er voor dat iedere student dezelfde ruimte heeft en zich daar ook aan houdt. (Bijvoorbeeld door het aantal woorden of pagina’s, de grootte van het lettertype en de marges van de pagina’s duidelijk aan te geven).


Laatst gewijzigd: 25 september 2020