Aanmelden

Stageopdracht

 

 

Andere benamingen: stagebeoordeling, praktijkbeoordeling, productbeoordeling leercontract, stageverslag, beoordeling werkplekleren

 

Wat is het?

Het is een opdracht of werk waarbij de student:  

 • werkzaamheden uitvoert op de werkplek van een organisatie

 • zijn kennis en vaardigheden toepast op praktijkvragen

 • eindproduct(en) oplevert

De student kan, naast het werk of de opdrachten vanuit de werkplek, ook concrete opdrachten vanuit de opleiding meekrijgen. Deze hebben tot doel het leren op de werkplek te stimuleren.

Ook op andere momenten in de opleiding zal de student 'echte' opdrachten uit de praktijk uitvoeren. Het unieke van een stage is dat de student ervaring opdoet in de beroepspraktijk door als tijdelijke werknemer binnen een organisatie te werken en daarvan te leren.


Wat is het doel van de stage?

Naast concrete leerdoelen is het doel van een stage dat de student in een concrete werkomgeving zijn professionele identiteit verder kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld door:

 • dieper inzicht in wat de werkomgeving van het gekozen beroep inhoudt

 • nieuwe mogelijkheden te ontdekken die de werkomgeving te bieden heeft

 • te ontdekken waar zijn kwaliteiten, motivatie en enthousiasme liggen

 • zijn werkstijl verder te ontwikkelen

 • gericht contacten op te bouwen met collega's, klanten en andere relevante personen of groepen

 

Wat wordt er getoetst?

Voor aanvang van de stage stellen student, stagedocent en praktijkbegeleider concrete leerdoelen op. De student, stagedocent en praktijkbegeleider bespreken vervolgens met welke werkactiviteiten de student de beoogde leerdoelen gaat aantonen. De student spreekt ook vooraf af welke eindproduct(en) hij/zij gaat opleveren. De opleiding kan de student ruimte bieden om dit zelf grotendeels te bepalen.

Na afloop van de stage beoordelen een of twee examinatoren in welke mate de student de leerdoelen heeft behaald. Een vast onderdeel van een stage-beoordeling is een verantwoording van de student van zijn handelen, zodat het voor de anderen te begrijpen is, waarom en waartoe hij iets heeft gedaan of juist heeft gelaten en wat hij daarvan heeft geleerd.


Wat ontwerp je?

Bij de start van de opleiding, met name voor voltijd studenten, zal de stage vooral een oriënterend karakter hebben of binnen een zeer beperkte context plaats vinden. Bijvoorbeeld meekijken in de klas, één cliënt begeleiden of meelopen met een professional. Verderop in de studie neemt de zelfstandigheid van het handelen toe en vindt het werk in complexere situaties plaats.

Een veel voorkomende opbouw van stages voor voltijdopleidingen zijn:

 • propedeuse – oriënterende opdrachten

 • hoofdfase - typerende beroepsspecifieke opdrachten

 • afstudeerfase – complexe opdrachten waarin professioneel handelen op eindniveau van de opleiding in de context van de beroepspraktijk centraal staat

De concrete stageopdracht(en) voor hoofdfase en afstudeerfase komt in samenspraak tussen student, docent en werkplekbegeleider tot stand:

 • startdocument met leerdoelen, opdracht en planning

 • afspraken over hoe de student de leerdoelen gaat aantonen

 • afspraken over begeleiding door de opleiding en begeleiding op de werkplek

 • afspraken over evaluaties of functioneringsgesprekken

 • afspraken over de beoordelingsprocedure: zie ook assessment en portfolio.

Voor deeltijdstudenten en duale studenten geldt vaak dat zij (betaald) werken in een instelling of bedrijf, gedurende het gehele studiejaar dan wel een half jaar en daar de opdrachten van de opleiding uitvoeren.


Wat moet worden ontwikkeld?

Een stagehandleiding met daarin opgenomen:

 • wijze van verwerven van een stage-opdracht

 • eisen aan de stageplek en begeleiding

 • de overall leerdoelen, met ruimte voor specifiekere invulling door de student

 • eventueel: opdrachten vanuit de opleiding

 • manier van begeleiding vanuit de opleiding en eisen aan begeleiding op de werkplek

 • uitwerking van verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van opleiding en werkveld bij de beoordeling

 • beoordelingsprocedure en -criteria, inclusief beoordelingsformulieren

 • wijze van herkansing 


Het kan zijn dat de student een assessment doet voordat hij aan een stage- of praktijkperiode kan beginnen. Ook kan een sollicitatieprocedure aan een stage- of praktijkperiode vooraf gaan. Voor internationale stage- en praktijkopdrachten zijn aparte regelingen. Raadpleeg hiervoor het international office van de faculteit/opleiding.


Hoe komt de beoordeling tot stand?

De student bereidt de beoordeling voor door:

 • het eigen functioneren tijdens de stage-/praktijkperiode te beoordelen

 • de eigen bewijsstukken op kwaliteit te waarderen

 • eventueel het functioneren tijdens supervisie te beschrijven in een supervisieverslag

De examinator bereidt zich voor op de beoordeling door:

 • de beoordelingsformulieren te kennen en de criteria te hebben besproken met mede-examinatoren

 • de bewijsstukken van de student door te nemen

 • kennis te nemen van zelfbeoordeling van de student  en het oordeel/feedback van de (praktijk)begeleiders (zie hieronder bij feedback)

 • een gesprek voor te bereiden met student en praktijkbegeleider

 • het resultaat na te bespreken met student

De student ontvangt een beoordeling met een cijfer, met onderbouwing.


Welke feedback krijgt de student?

De student ontvangt feedback van:

De praktijkbegeleider (op de werkvloer). Hij geeft feedback over:

 • het functioneren als tijdelijke werknemer en collega

 • de kwaliteit van het door de student geleverde werk/product(en)

De examinator. Hij geeft feedback over:

 • de mate waarin de student de leerdoelen heeft aangetoond (onderbouwing van het cijfer)

 • de ontwikkelingsmogelijkheden van de student

Eventueel aangevuld met peerfeedback van medestudenten.

N.B.: de beoordeling is gebaseerd op de beoordelingscriteria van het beoordelingsformulier. De feedback aan de student kan ook andere criteria betreffen bijvoorbeeld over het functioneren als tijdelijke werknemer/collega.


Hoe bereid je de student voor?

 • Zorg dat procedures duidelijk zijn voor de student

 • Zorg voor een handleiding met alle voorwaarden, beoordelingscriteria e.d.

 • Ondersteun de student bij de voorbereiding op de stage bij onderstaande drie fases: solliciteren, inhoudelijke voorbereiding en afsluiting van het stagecontract

Solliciteren
Meestal moet naar een stageplaats worden gesolliciteerd. Vaak biedt de opleiding sollicitatietrainingen aan ter voorbereiding. Ook op internet is hierover veel informatie voor de student te vinden. Zie bijvoorbeeld www.stageplaza.nl

Inhoudelijke voorbereiding

Geeft de student feedback op de inhoudelijke voorbereiding:

 • de informatie die hij heeft verzameld over de stageplaats.

 • het helder krijgen van wat een werkgever van hem verwacht.

 • de leerdoelen waar hij vooral in deze stage aan wil/moet gaan werken.

Afsluiten van het stagecontract
Opleidingen hebben veelal een standaard stage-contract. De student heeft meestal de taak om voor de start te zorgen dat er een ondertekend contract is door de stagedocent en de werkplekbegeleider/werkgever:

 • de taken/activiteiten die de student gaat uitvoeren

 • de leerdoelen waaraan gewerkt gaat worden

 • de producten die de student gaat opleveren

 • de beoordelingscriteria

 • de goedkeuring door praktijkbegeleider en stagedocent

Het kan zijn dat de student een assessment moet doet voordat hij aan een stage kan beginnen. Ook kan een sollicitatieprocedure aan een stage vooraf gaan.

Voor internationale stage zijn aparte regelingen. Zie: Studeren in het buitenland (website HvA).


Wat zijn sterke kanten van de opdracht?

 • biedt een krachtige leeromgeving, die motiverend is voor de student 

 • laat de studente ervaren wat de professionele waarden zijn en hoe om te gaan met de professionele 'standards of good practice' 

 • maakt het mogelijk om zowel de expliciete kennis die in een werkomgeving aanwezig is, als de impliciete kennis (tacit knowledge) te verwerven 

 • toetst handelen in reële praktijksituaties

 • biedt goede mogelijkheden voor 360° feedback van leidinggevende, collega's, klanten

 • levert relevante bewijzen voor het eigen portfolio en het ontwikkelen van eigen profileringspunten


Wat zijn beperkingen van de opdracht? 

Doelen van een bedrijf, de student en de opleiding kunnen te ver uiteen lopen. Een goede communicatie tussen werkveld en opleiding en een goed begrip van elkaars eigenaardigheden is hierbij voorwaardelijk.

Opdrachten komen niet goed uit de verf als de kwaliteit van de werkomgeving te weinig variatie toelaat en/of te weinig zelfstandigheid en verantwoordelijkheid biedt. 

Begeleidingsdeskundigheden van begeleiders zijn niet altijd van voldoende niveau. 

Ook al zijn de beoordelingscriteria goed en uitgebreid geformuleerd, dan nog is het soms lastig vast te stellen of de stage/opdracht (net) wel of (net) niet voldoende is. Een paar heikele punten:


Er zijn fricties rond de beoordeling tussen bedrijf en opleiding.

De werkzaamheden zijn zeer goed gedaan, maar de verantwoording wordt te mager bevonden.

Er zijn is twijfel over het gerealiseerde niveau, de mate van zelfstandigheid en/of de complexiteit


Tips

Zoek kritisch naar goede stageplekken voor de student of beoordeel kritisch de stageplek waar de student mee aankomt. Zorg dat de student taken uitvoert, die aansluiten bij de opleidingsdoelen.

Zorg dat de student tijdens de stage geconfronteerd wordt met een aantal kritische situaties, waaruit blijkt of de student kan handelen als een professional.

Van belang is dat de student een praktijkbegeleider krijgt, die bekend is met het beroep waar de student voor wordt opgeleid en inzicht heeft in de doelen waar de student aan dient te werken.

Er dient rekening gehouden te worden met wettelijke bepalingen en andere factoren, waardoor de student bepaalde werkzaamheden bijvoorbeeld niet zou mogen uitvoeren (b.v. BIG-wet bij gezondheidsopleidingen).

Durf de student los te laten, niet alles onder controle willen houden.

Stimuleer het kritisch vermogen van de student zelf.


Laatst gewijzigd: 13 januari 2020