Aanmelden

WAT IS EEN ASSESSOR

Een assessor is een examinator die complexe, geïntegreerde toetsen afneemt, waarin het gedrag van studenten bij het uitvoeren van authentieke beroepstaken wordt beoordeeld. Hij doet dit aan de hand van bewijs dat de student hiervoor aanlevert. Het bewijs is doorgaans het resultaat van de beroepstaak die de student heeft uitgevoerd en kan verschillende vormen aannemen, zoals een behandelplan, een ontwerp, een onderzoeksverslag, etc.

 

WANNEER WORDEN ASSESSOREN INGEZET?

Assessoren worden ingezet bij portfolio-assessments, gedragsassessments, simulaties, (leerwegonafhankelijke) competentietoetsen, praktijkopdrachten, stage-assessments, etc.

 

WAT IS CERTIFICERING?

‘Certificering betreft het onpartijdig vaststellen van vakbekwaamheid van personen voor het kunnen uitvoeren van nader omschreven taken, volgens daarvoor geldende vastgestelde criteria.’ (Hobéon Certificering, 2014).


 

WAAROM IS CERTIFICERING BELANGRIJK?

 

In assessments worden beroepstaken en -handelingen die studenten in de praktijk uitvoeren beoordeeld aan de hand van open  of generieke beoordelingscriteria, uitgedrukt in gedrag. Open criteria zijn nodig, omdat de de beroepspraktijk waarin studenten taken uitvoeren divers is. Open criteria laten ruimte voor subjectiviteit.

 

Certificering is erop gericht dat assessoren:

  • een gezamenlijke interpretatie hebben van de beoordelingscriteria waarmee zij werken

  • over gespreks- en beoordelingsvaardigheden beschikken om het beste uit de student te halen;

 

  • een eenduidige werkwijze hanteren bij de uitvoering van assessments.


 

Dit draagt bij aan valide en betrouwbare assessments.


 

Laatst gewijzigd: 5 juli 2017

 ‭(Verborgen)‬ Bronnen

 ‭(Verborgen)‬ Literatuur

 ‭(Verborgen)‬ Voorbeelden