Aanmelden

Ict tools kunnen bij toetsing in alle fases van het toetsproces worden ingezet:

 • bij het ontwikkelen van vragen en opdrachten, bijvoorbeeld een itembank
 • bij het online afnemen zowel formatief als summatief, ook plaatsonafhankelijk
 • als een upload-omgeving voor gemaakt werk
 • als beoordelingstool met geautomatiseerde feedback
 • als omgeving voor peerfeedback
 • bij analyse en evaluatie van vragen en opdrachten
 • bij het decteteren van plagiaat
 • als e-Portfolio voor het archiveren van toetsproducten


Inzetten ict tools – waar begin ik?

Als je aan de slag wilt met het inzetten van digitale tools:

Bespreek het met je teamleider/opleidingsmanager en maak je collega's enthousiast.

Kijk hoe het idee past bij de didactiek en de huidige inrichting van de toetsing binnen jullie opleiding.

Neem contact met de facultaire contactpersoon digitaal toetsen (CDT-er). Hij/zij is op de hoogte van de tools/systemen die al binnen de faculteit worden gebruikt en kan jullie verder ondersteunen bij de keuze en de inzet van digitale tools/systemen.

 

Overzicht tools/systemen

Toepassingen en binnen de HvA gebruikte tools:

Toepasssing Tool/systeem Toelichting
Itembank

Testvison

Möbius

Sowieso

Verzameling van gesloten en/of open vragen waaruit tentamens worden gegeneerd
Beoordelen

Gradebook

Turnitin

Catme

D-PAC

Tools waarin studenten hun gemaakte werk uploaden en waar docenten hun beoordeling en feedback kunnen geven.

D-PAC is een tool voor paarsgewijs beoordelen. Ook in te zetten voor peer-assessment

Feedback

Gradebook

Turnitin

Feedbackfruits

Feedback kan vooraf in de tool worden ingevoerd en daarmee gemakkelijk worden gekoppeld aan gemaakt werk
Peerfeedback

CATME

Turnitin Peermark

Feedbackfruits

Tools waarin studenten elkaar feedback kunnen geven
Formatieve toetsing

Socrative

Mentimeter

Kahoot

Open source tools voor stellen van vragen tijdens bijeenkomsten; studenten antwoorden via smartphone, resultaten direct zichtbaar
Portfolio

E-Portfolio Brightspace

Mahara

Moodle

Open source e-portfolio-systemen
Stage Onstage volg- en registratiesysteem voor stages, afstudeeropdrachten, deeltijdtrajecten en (duale) werkperiodes
Plagiaat Ouriginal
plagiaatscanner
Tijd- en plaatsonafhankelijk toetsen Proctorio
Online proctoring: student wordt op afstand gesurveilleerd
Evaluatie Questback Qualtrick Evaluatietools voor online enquêtes


Voor de vetgedrukte tools/systemen beschikt de HvA over een HvA-brede licentie. Voor de itembank systemen is HvA-breed afgesproken de drie genoemde systemen te gebruiken (zie verder Toetsapplicaties).

Voor de uitvoering van de toetsing: zie overzicht van de 15 toetsvormen en tools/systemen die we binnen de HvA daarbij kunnen inzetten.


Wat levert het op?

 • Flexibilisering: toetsing kan tijd- en plaatsonafhankelijk plaatsvinden. Vooral formatieve toetsen winnen aan nut als de student er flexibel over kan beschikken.
 • Personalisering: Ict kan het toetsen adaptief maken waardoor toetsing gedifferentieerd wordt. Op basis van het gegeven antwoord van de student, wordt automatisch een specifiekere vervolgvraag gesteld. Elke student volgt dan zijn/haar eigen pad door de toetsitems. De student krijgt een nauwkeurig beeld van zijn(kennis)niveau. Hij kan bepalen of de voorkennis voor (struikel)vakken voldoende is. Hij kan deficiënties wegwerken, zowel voor aanvang als tijdens de studie. Dit kan bijdragen aan het verminderen van de studie-uitval van studenten in de propedeuse.
 • Autheticiteit: ict maakt het mogelijk om met virtual reality studenten te toetsen in omstandigheden die in de werkelijkheid optimaal nabootsen.
 • Tijdigheid: ict levert directe feedback van de docent en medestudenten. Het beoordelingsproces en het geven van feedback verloopt geautomatiseerd. Bij gebruik van gesloten vragen is de voorlopige uitslag direct bekend. Dit verlaagt de werkdruk van docenten aanzienlijk. 

Tips

 • Ga als team met ict tools aan de slag. Kies tools die passen bij de didactische opzet van het onderwijs.
 • Maak gebruik van bewezen tools. Deze hebben vaak al data opgebouwd waarvan gebruik kan worden gemaakt (bijvoorbeeld feedback). Het bespaart tijd en kosten.
 • Bundel kracht en werk samen met andere opleidingen en instellingen.
 • Regel hand-on scholing om vaardigheid te worden in het omgaan met de gekozen tools.
 • Laat studenten oefenen met de gekozen tools, zodat ze de omgeving leren en kennen.


In het vervolg van deze tekst gaan we nader in op toetsapplicaties voor afname van open en gesloten vragen.

toetsapplicaties

Voor het ontwikkelen, samenstellen, afnemen en analyseren van digitale toetsen en tentamens is een digitale infrastructuur nodig. Die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Itembanken of feedbacksysteem: De itembank of het feedbacksysteem is idealiter door meerdere experts samengesteld. De items/feedback worden bij de constructie van selectiecodes/metadatering voorzien. Bij een itembank kan door middel van statistische analyses (via het gebruik van de items) de validiteit en de betrouwbaarheid van de items worden bepaald. De docent kan, op basis een toetsmatrijs, een eigen tentamen of toets samenstellen.
 • Toetsapplicaties/licenties: Voor toetsapplicaties zijn over het algemeen licenties noodzakelijk. Voor centraal aangeboden applicaties zijn of worden de licenties geregeld door ICTS. Met ingang van september 2016 wordt TestVision Online centraal aangeboden en beheerd. Voor toetsvragen met wiskundige formules zijn de centrale licenties: Sowiso en Möbius.
 • Toetszalen: Summatief toetsen moeten worden afgenomen onder veilige en gecontroleerde omstandigheden. Het is aan te raden gebruik te maken van speciaal daarvoor ingerichte digitale toetszalen. HvA, UvA en AMC beschikken sinds september 2015 over 2x300 toetsplekken in speciaal ingerichte zalen (locatie: IWO, Meibergdreef). Daarnaast is een digitale toetszaal (150 plekken) op de Plantage Muidergracht (Ruimte M.301) beschikbaar. In deze zalen is het ook mogelijk om bij kleine groepen studenten digitale toetsen af te nemen. De zalen worden beheerd door het Bureau Onderwijslogistiek (BOL/ FS).
 •         

Hva brede toetsapplicaties

Toetsapplicaties zijn onder te verdelen in drie categorieën:

 • Categorie A - gericht op gesloten vragen zoals meerkeuze-, invul- en aanwijsvragen.
 • Categorie B - gericht op vragen met formules en/of berekeningen waarbij dit ook in het antwoord gevraagd wordt.
 • Categorie C - gericht op de verwerking van open/essay vragen.

De volgende toetsapplicaties wordt binnen de HvA centraal aangeboden: TestVision Online, Sowieso en Möbius.


TestVision Online (Categorie A en C)
Testvison Online is een toetssysteem waarbij je in een beveiligd online platform met veel verschillende vraagvormen kunt werken die elk passende scoringsregels hebben. Vraagvormen die worden aangeboden zijn: verschillende soorten meerkeuzevragen, rangschik-, (hot)match-, invul- (numeriek/tekst), hotspot-, upload- en de open vraag(casus/essay). De verschillende vraagvormen kunnen voorzien worden van kenmerken, multimediale elementen (afbeeldingen, video en audio). Aan de hand van een toetsmatrijs kunnen de verschillende vraagvormen (random) in een toets worden opgenomen.

Instructievideo’s TVO

 

SOWISO (Categorie B)

SOWISO levert educatieve software voor wiskunde en aanverwante exacte vakken. Het platform stelt onderwijsinstellingen in staat om in eigen beheer interactieve toetsvragen te ontwikkelen. De SOWISO software kan open antwoorden, in de vorm van berekeningen en wiskundige expressies, interpreteren en analyseren. De software geeft de gebruiker de mogelijkheid om feedback (hints) op basis van de antwoorden van de student te geven.


Instructievideo’s SOWISO

 

Möbius (voorheen Maple TA, Categorie B)

Möbius een digitale tool voor het instrueren, oefenen en toetsen van STEM- onderwijs (Science, Technology, Engineering, Mathematics). De meerwaarde van het toetssysteem is de mogelijkheid om toetsvragen verregaand te parametriseren; niet alleen met getallen, maar ook met plaatjes, dynamische figuren, formules en zelfs met tekst.


Instructievideo Möbius


Beveiligingsaspecten toetsapplicaties
Toetsapplicaties hebben een aantal beveiligingsfeatures ingebouwd om fraude en verlies van toetsinformatie tegen te gaan. Denk aan inlog-beperkingen (je kunt alleen in de toetszaal binnen het afgesproken tijdvak een toets benaderen) en aan beveiligingen op server-niveau, zodat er geen ongeoorloofde wijzigingen kunnen plaatsvinden of gegevens verloren gaan. Echter, technische maatregelen kunnen niet alle fraude tegengaan. ‘Klassieke’ fraude zoals het gebruik van spiekbriefjes, onderlinge communicatie en dergelijke blijven natuurlijk ook bij digitale toetsafname een risico. Afkijken wordt daarentegen lastiger voor studenten omdat toetsapplicaties de mogelijkheid bieden om toetsvragen in random volgorde aan de studenten aan te bieden.


Vragen?
Wil je ondersteuning of heb je vragen over de categorie/toetssoftware keuze? Neem dan contact op met de facultaire contactpersoon digitaal toetsen.

technische aandachtspunten toetsapplicaties

De technische aandachtspunten zijn:

 • Het is aan te bevelen de toetsafname van tevoren te simuleren.
 • Het is van belang dat surveillanten bekend zijn met digitaal toetsen en de daarbij behorende vraagstukken (bijv. identificatie, toetssoftware).
 • Het systeem moet afdoende beveiligd zijn tegen misbruik. In toetszalen die speciaal voor digitaal toetsen zijn ingericht kan je uitgaan van afdoende beveiliging
 • Indien er multimedia gebruikt wordt, moet de aanwezige infrastructuur krachtig genoeg zijn. Probeer dat ruim van tevoren uit en vraag advies aan de ict-ondersteuners
 • Niet alle digitale toetsprogrammatuur biedt alle soorten vragen aan. Stel zelf vast welke soort vragen je wenst en bevraag de ondersteuner Digitaal Toetsen over de mogelijkheden. Gesloten toetsvragen met 1 of meerdere juiste antwoorden, vragen met multimedia en bijvoorbeeld hotspotvragen (aanwijzen van een bepaald gebied op een afbeelding) zijn vaak gewoon mogelijk.
 • Een toetsprogramma kan vrij eenvoudig gesloten vragen (rangordeningsvragen, multiple choice, invulvragen, sorteervragen) beoordelen. Voor open vragen biedt een aantal applicaties mogelijkheden. Digitaal gemaakte open vragen zijn wel makkelijker handmatig na te kijken door het ontbreken van onleesbare handschriften, doorstrepingen en andere correcties.

Zie verder voor de praktische uitvoering van digitale toetsing: Tentamenafname protocollen (onder Bronnen).

Laatste gewijzigd: 13 april 2021