Aanmelden

Planning

   

Voor het roosteren van tentamens en deeltentamens gelden de volgende afspraken: 

  • Eerste gelegenheid direct aansluitend aan onderwijs inroosteren.

  • Centraal georganiseerde herkansingen in de laatste twee weken van het vijfde blok (zomerperiode) inroosteren.

  • Deze herkansingen vóór 1 oktober van het studiejaar aankondigen.

Zie bronnen: Onderwijsroosters (rechterkolom, deze pagina).


Voorbereiding studenten

  

Studenten worden vanaf de start van de opleiding vertrouwd gemaakt met het te bereiken eindniveau van de opleiding. De wijze van toetsing en de beoordelingscriteria van alle studieonderdelen zijn helder en inzichtelijk en vooraf bekend bij de student.  

Voor toetsing betekent dit dat docententeams met elkaar en met studenten het gesprek voeren over het gewenste (eind)niveau en hoe dat getoetst en beoordeeld wordt, zodat ze begrijpen wat er van ze verwacht wordt. Hierdoor leren studenten omgaan met professionele standaarden en zichzelf en hun medestudenten te beoordelen en feedback te geven. Naast toetsing is een belangrijke rol weggelegd voor directe feedback; dit stimuleert het leren en geeft inzicht in de eigen competentie-ontwikkeling. 

Het opleidingsteam en de studenten weten hoe het toetsprogramma gedurende de opleiding is opgebouwd. Het biedt structuur en bevordert de studeerbaarheid. Het toetsprogramma is zo opgebouwd dat studenten in toenemende mate eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Er zijn heldere en duidelijke afspraken en procedures en docenten, studenten en examen- en toets(beoordelings)commissies houden zich aan deze gemaakte afspraken en procedures. 

 
Zie verder: Toetsbeleid HvA 
   

TentamenAfname protocollen

Binnen de HvA zijn tentamenafname protocollen vastgesteld voor:

  • Schriftelijk tentamens
  • Digitale tentamens
  • Mondelinge tentamens
  • Overige toetsvormen

Zie onder Bronnen op deze pagina.

Voor toetsafname in de digitale toetszalen bij IWO en REC-zalen, zie link: Toetsprotocol digitale toetszalen IWO/REC (rechterkolom, deze pagina).

De tentamenafname protocollen hebben tot doel:

  • Eenheid tussen faculteiten en opleidingen bij basale regels en afspraken en daarmee gelijke  behandeling van studenten te garanderen.
  • Bij organisatie en afname een goede kwaliteit te garanderen en eventuele risico’s uit te sluiten.

De protocollen zijn bedoeld voor decanen, opleidingsmanagers en hoofden bedrijfsbureau. Zij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en implementeren van een toetsprotocol (per faculteit of per opleiding).

De opleidingsmanagers zijn eindverantwoordelijk voor het informeren en instrueren van docenten (teams), surveillanten, studenten, toetscoördinatoren en andere betrokkenen bij de toetsorganisatie, en voor de deugdelijke uitvoering van het protocol.