Aanmelden

uitvoeren


Uitvoeren komt overeen met de fase 'afnemen' van de toetscyclus.


Voorbereiding studenten

  

Studenten worden vanaf de start van de opleiding vertrouwd gemaakt met het te bereiken eindniveau van de opleiding. De wijze van toetsing en de beoordelingscriteria van alle studieonderdelen zijn helder en inzichtelijk en vooraf bekend bij de student.  

Voor toetsing betekent dit dat docententeams met elkaar en met studenten het gesprek voeren over het gewenste (eind)niveau en hoe dat getoetst en beoordeeld wordt. Studenten begrijpen daardoor wat er van ze verwacht wordt. Bovendien leren studenten omgaan met professionele standaarden en leren ze zichzelf en hun medestudenten te beoordelen en feedback te geven. Directe feedback stimuleert het leren en geeft inzicht in de eigen competentie-ontwikkeling. 

Het opleidingsteam en de studenten weten hoe het toetsprogramma gedurende de opleiding is opgebouwd. Het biedt structuur en bevordert de studeerbaarheid. Het toetsprogramma is zo opgebouwd dat studenten in toenemende mate eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Er zijn heldere en duidelijke afspraken en procedures en docenten, studenten en examen- en toets(beoordelings)commissies houden zich aan deze gemaakte afspraken en procedures. 

 

Zie verder: Toetsbeleid HvA 

   

TentamenAfname protocollen

De tetamenafname protocollen bevatten regels voor het afnemen van online en fysieke tentamens en gaat in op verschillende toetsvormen.

Doel van de protocollen is: 

  • gelijke behandeling van studenten te waarborgen;
  • bij voorbereiding, afname en afhandeling een goede kwaliteit te garanderen en eventuele risico’s uit te sluiten.

Status en gebruik:

De regels voor het afnemen van fysieke tentamens die in het de protocol zijn opgenomen zijn afgesproken beleid. Deze zijn een voorzetting van eerdere protocollen en verder ‘uitontwikkeld’. Bij elke tentamenvorm waar dit van toepassing is, is volgende zijn opgenomen: “De volgende onderdelen moeten verplicht en ongewijzigd worden opgenomen in het facultaire protocol. De faculteit kan het eigen protocol verder aanvullen. Houd hierbij rekening met studenten met een functiebeperking”. 

Voor online afname hadden we eerder geen protocollen. Deze zijn sinds de Corona-crisis ontwikkeld en was het nog niet haalbaar om te bepalen wat we daarin gaan afspreken als HvA beleid. Bij deze toetsvormen is daarom de volgende regel opgenomen: “Aan onderstaande punten moet in het facultaire protocol aandacht worden besteed.” Dat betekent dat je als faculteit ruimte hebt om regels aan te passen. Voor de duidelijkheid: de informatie op pagina 5 over opname en identificeren is wel afgesproken beleid.

Het is de bedoeling dat je als faculteit cq. opleiding je eigen versie van de protocollen maakt die gelden voor jullie studenten:

Voor fysieke tentamens betekent dit dat je alle regels die in he HvA brede protocol staan ongewijzigd overneemt.

Voor de online tentamens betekent het dat je regels kan aanpassen, aansluitend bij je eigen situatie, m.u.v. opname en identificeren en uiteraard met inachtneming van de kwaliteitsregels bij toetsing. 

Daarnaast heeft de examencommissie nog de bevoegdheid om aanvullende regels op te stellen bij een facultair of opleidingsprotocol.


Laatst gewijzigd: 23 september 2020