Aanmelden

Procedure aanwijzen examinatoren

Het aanwijzen van examinatoren behoort tot de wettelijke taken en bevoegdheden van de examencommissie. Een examencommissie dient elk jaar voor elk studieonderdeel vast te stellen wie als examinator optreedt. De examencommissie baseert zich bij het aanwijzen van examinatoren op criteria, die zijn vastgelegd in een profiel voor examinatoren.

 

Een goede en tijdige afstemming met de opleidingsmanager is bij het aanwijzen van examinatoren van belang. Aanbevolen wordt dat de opleidingsmanager jaarlijks een lijst opstelt waarop - per studieonderdeel - de examinatoren worden vermeld. Bij elke examinator wordt aangeven op welke wijze aan de gestelde criteria uit het profiel is voldaan. Deze lijst wordt, als de examencommissie instemt, door de voorzitter van de examencommissie ondertekend.

 

Profiel examinatoren/assessoren

Naar aanleiding van het rapport 'Vreemde ogen dwingen' is een programma van eisen voor basis en senior kwalificering examinering (BKE/SKE) ontwikkeld (zie:  Bronnen op deze pagina: Rapportage Expertgroep BKE-SKE). 

Deskundige examinatoren zijn een belangrijke waarborg voor goede toetsing. Een examinator moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het ontwikkelen en afnemen van tentamens en deeltentamens en het vaststellen van de uitslag. Een examinator mag alleen toetsen en beoordelen als hij beschikt over ruim voldoende kennis over en/of ervaring op het betreffende gebied. Het ligt bovendien voor de hand dat een examencommissie bij specifieke onderdelen aanvullende eisen stelt.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij eindwerkstukken: de examinator heeft een mastertitel op een aan de opleiding gerelateerd vakgebied, of beschikt – bij een ervaren docent zonder mastertitel –  aantoonbaar over onderzoeks-vaardigheden. In de nabije toekomst: de examinator is SKE gecertificeerd.

  • Bij het afnemen van een assessment: de examinator is een gecertificeerd assessor.

  • Bij het beoordelen van stages: de examinator heeft actuele kennis van het beroepenveld.

Nieuwe docenten die nog niet over een basis didactische bekwaamheid (BDB) beschikken, mogen de rol van examinator niet zelfstandig vervullen.

Bij Bronnen op deze pagina staan profielen die de examencommissie kan gebruiken als basis voor het opstellen van de eigen profielen.
 

Scholing/deskundigheid

De HvA Academie biedt scholingsmogelijkheden uit open aanbod en op maat. Voor het actuele aanbod zie onder Links: Scholing en training: aanbod HvA Academie. 


 
​Laatst gewijzigd: 20 juni 2019