Aanmelden

Jaarverslag ExamencommissiE 

Ieder jaar doet examencommissie schriftelijk verslag van de door haar verrichte werkzaamheden aan het management van de opleiding. De verslaglegging heeft verschillende doelen. Om te beginnen dient zij om verantwoording af te leggen aan het management van de opleiding. Daarnaast draagt verslaglegging bij aan de (eventuele/permanente) verbetering van het onderwijs. Rapportage aan de domeinvoorzitter en de opleidingsmanager maakt immers bijsturen mogelijk. En ten slotte wordt met de verslaglegging managementinformatie aangeleverd die (ook) nodig is voor de accreditatie van een opleiding. 

De HvA beschikt over een format jaarverslag (zie: Bronnen op deze pagina), die de examencommissie moet hanteren bij het opstellen van het verslag.

 

Activiteitenplan/borgingsagenda

Het is aan te bevelen naast het jaarverslag jaarlijks een planning te maken van de te ondernemen activiteiten voor de kortere en langere termijn. 

Voor het (laten) beoordelen van de tentamens en deeltentamens stelt de toetscommissie, in overleg met de examencommissie, een borgingsagenda op. Hierin is aangegeven welke tentamens en deeltentamens het voorliggende studiejaar worden beoordeeld.

 

Archivering examencommissie

De besluiten van de examencommissie moeten goed worden vastgelegd, om hierover achteraf verantwoording te kunnen afleggen. Het is aan te bevelen de handtekeningen van de leden van de examencommissie te registreren, om achteraf na te kunnen gaan of getuigschriften zijn ondertekend door daartoe geautoriseerde personen.

De Selectielijst van de Vereniging Hogescholen is de leidraad voor archivering van de stukken (zie: Bronnen op deze pagina).

 

Fraude en plagiaat

Als zich (een vermoeden van) een geval van fraude of plagiaat voordoet, is het aan de examencommissie om maatregelen te treffen. Daartoe heeft de HvA regels vastgelegd in het format OER. Hoewel surveillanten gerichte instructies krijgen om fraude te voorkomen, blijken studenten toch telkens weer creatief te zijn in het bedenken van nieuwe methodes. Het is goed om hier als examencommissie voortdurend alert op te zijn. 

Met ingang van september is Urkund de plagiaattool. De instructie voor Urkund is opgenomen in de Handleiding Brightspace (zie onder Links).

   

Training WHW-proof voor examencommissies

De HvA Academie verzorgt een verplichte scholing voor leden van de examencommissie.

Deze scholing bestaat uit 4 dagdelen met als doel goed voorbereid te zijn op de uitvoering van de taken als lid van de examencommissie.

In de training wordt ingegaan op de relevante wet- en regelgeving, borging van het eindniveau, kwaliteit van het toetsplan, positionering van de examencommissie en fraude, bezwaar en beroep.

Zie verder Link op deze pagina: Scholing en training: aanbod HvA Academie.

 

training WHW-Proof voor toetscommissies

Deze training is bedoeld voor (nieuwe) leden van toetscommissies. De training gaat over de borging van het eindniveau, de kwaliteit van het toetsprogramma en de kwaliteit van toetsing.

Zie verder Link op deze pagina: Scholing en training: aanbod HvA Academie.

Beraad voorzitters examencommissie 

In dit voorzittersberaad ontwikkelen de deelnemers, voorzitters van de examencommissie, hun deskundigheid door met en van elkaar te leren, kennis en ervaringen te delen en als klankbord voor elkaar te fungeren. De bijeenkomsten worden voorbereid door een agendacommissie.


​Laatst gewijzigd: 20 juni 2019