Aanmelden

Studieadvies

De examencommissie brengt eenmaal voor iedere student een bindend studieadvies (BSA) uit na afloop van de propedeuse. Dit kan een positief of negatief BSA zijn.


Minoren

De examencommissie verleent de studenten van de eigen opleiding toestemming tot het volgen van minoren. De examencommissie kan ervoor kiezen een lijst te publiceren van minoren die studenten mogen volgen, zonder persoonlijk toestemming aan de examencommissie te vragen.


Vrijstellingen

Het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamen behoort tot de wettelijke taken van de examencommissie. De OER is hiervoor de toetssteen. De gronden voor het verlenen van vrijstellingen moeten dan ook in de OER vermeld staan. Feitelijke vrijstellingen kunnen pas worden verleend na inschrijving.


Toelatingsonderzoek, colloqium doctum

Studenten die 21 jaar en ouder zijn en niet beschikken over de vereiste vooropleiding kunnen, na het afleggen van een toelatingsonderzoek worden vrijgesteld van de toelatingseisen. Op de HvA website staat bij de betreffende opleiding staat vermeld waaruit het toelatingsonderzoek bestaat.

De examencommissie verstrekt aan de betrokkene die het toelatingsexamen heeft behaald, een schriftelijke verklaring ter bevestiging van de toelaatbaarheid. De decaan beslist over de toelating.


Functiebeperking

Voor studenten met een functiebeperking beidt de HvA voor zover redelijk al het mogelijke om een opleiding te kunnen volgen. Aanpassingen worden in redelijkheid en billijkheid om de individuele functiebeperking van de student afgestemd. De student dient hiertoe een verzoek in bij de examencommissie. De studentendecaan adviseert de examencommissie en het management over hoe om te gaan met een bepaalde functiebeperking van een student. Daarbij geldt dat de kwaliteit- en niveaueisen voor iedere student gelijk zijn. Zie verder Studeren met een functiebeperking.​


​Laatst gewijzigd: 5 juli 2017