Aanmelden

Benodigde expertise in examencommissie

Met het oog op de wettelijke taken moet een examencommissie over deskundigheid beschikken op verschillende terreinen. Zo is – om te kunnen vaststellen of studenten voldoen aan de voorwaarden van de OER – vanzelfsprekend kennis van die OER en de inhoud van de opleiding vereist. Voorts moet een examencommissie over voldoende toetsdeskundigheid beschikken om de kwaliteit van tentamens en examens te kunnen waarborgen. Daarnaast dient zij op de hoogte zijn van de problematiek rondom studeren met een functiebeperking.

Het is niet per se nodig dat alle leden op alle terreinen deskundig zijn, maar de verschillende deskundigheden moeten wel door de examencommissie als geheel worden gedekt!

Zie: Bronnen op deze pagina voor profiel lid en extern lid examencommissie.

 

Eisen samenstelling

  • Een examencommissie bij de HvA telt tenminste drie en ten hoogste vijf leden.

  • Tenminste één lid is als docent verbonden aan de opleiding of aan één van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort.

  • Het is niet toegestaan dat managers deel uitmaken van de examencommissie. De achterliggende gedachte hierbij is dat het belangrijk is om binnen een opleiding een scheiding aan te brengen tussen enerzijds de borging van het eindniveau van de opleiding en anderzijds de algehele verantwoordelijkheid van leidinggevenden voor het reilen en zeilen van de opleiding, onder andere wat betreft de personele en financiële voorzieningen.

  • Vanuit het oogpunt van transparantie, onafhankelijkheid en professionalisering is een van de leden van de examencommissie een externe deskundige.

 

Benoeming

Leden van de examencommissie worden voor de periode van drie jaar benoemd, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor dezelfde periode.

 

Extern lid

Een extern lid kan zijn een deskundige:

  • buiten de eigen opleiding, binnen de eigen instelling;

  • van een andere hogeschool;

  • uit het beroepenveld;

  • van een aansluitende masteropleiding.

Willen externe leden van buiten de HvA goed kunnen functioneren dan moeten zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op het terrein van de opleiding, het huidige onderwijs en de formele regels rond examencommissies. Een extern lid hoeft niet over alle benodigde expertise te beschikken. De examencommissie in zijn geheel dient alle benodigde expertise te bestrijken. Aanbevolen wordt om een extern lid alleen te betrekken bij de kwaliteitsborging van de toetsing en beoordeling en niet bij de andere werkzaamheden van de examencommissie (zoals vrijstellingen, bezwaarschriften, e.d.). Deskundigen uit het werkveld moeten een breder referentiekader hebben dan het onderwijs dat ze in het verleden zelf hebben gevolgd.


Laatst gewijzigd: 20 juni 2019.