Aanmelden

HvA Toetsbeleid

Kern van het HvA Toetsbeleid: het goed inrichten van een samenhangend programma van toetsen en beoordelen is de basis van goed opleiden. Als docententeams een helder beeld hebben van het wat, waarom en hoe van beoordelen, hebben ze daarmee ook een helder beeld van wat de studenten moeten leren.
 
Op basis van beoordelingen worden studenten bekwaam verklaard om als beginnend beroepsbeoefenaar te werken. De opleiding heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit betrouwbaar, valide en transparant gebeurt. De samenleving moeten daarop kunnen rekenen. Dit alles betekent dat toetsen en beoordelen niet het sluitstuk, maar het uitgangspunt zijn van curriculumontwikkeling en – verbetering.
 
In lijn met de verschillende functies van de propedeuse en de hoofdfase is het toetsen in de propedeuse in de eerste plaats gericht op scherpe oriëntatie, selectie en verwijzing. In de hoofdfase is toetsen en beoordelen gericht op het sturen en bekrachtigen van het leerproces van studenten met als doel dat studenten binnen de nominale studietijd het eindniveau te behalen.   
 
Het HvA Toetsbeleid beoogt het verhogen en borgen van het niveau en de kwaliteit van toetsen en beoordelen met als doelen:
·     Garantie dat de waarde van het HvA bachelor- of masterdiploma van de  student onbetwist is
·     De kwaliteit van toetsen en beoordelen HvA-breed waterdicht is
·     Toetsing voldoet aan wettelijke regels en landelijke afspraken
 
De doelstellingen zijn uitgewerkt in een HvA brede visie op toetsen en beoordelen, het beleid en de beleidsregels. Het HvA Toetsbeleid staat niet op zichzelf. De wettelijk eisen en externe afspraken zijn verwerkt in de beleidsregels.
 
De opleidingen stellen op basis van het HvA Toetsbeleid een toetsplan en toetsprogramma op.
 
In het toetsplan van opleiding/domein worden de HvA-brede beleidsregels, waar nodig, nader geconcretiseerd en aangevuld. In het toetsplan wordt de verbinding gelegd tussen enerzijds toetsen en beoordelen en anderzijds het onderwijsconcept (of onderwijsmodel), het onderwijsprogramma en het beoogde eindniveau van de opleiding. Ook staan er afspraken in over de manier waarop docenten toetsen, de kwaliteitscriteria waaraan tentamens en deeltentamens moeten voldoen en de procedures die gelden voor de beoordeling en normering.
De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor het toetsplan en het toetsprogramma.
 
Format voor de inhoud:
 
1 Inrichting onderwijs en toetsen en beoordelen
2 Organisatie
3 Toetsontwikkeling en uitvoering
4 Toetsdeskundigheid
5 Kwaliteitsbewaking en borging
 
Zie voor en uitgebreidere beschrijving: Toetsbeleid HvA
Het toetsprogramma is het overzicht van de studieonderdelen en de gehanteerde toetsvorm.
 
Laatst gewijzigd: 25 augustus 2014