Aanmelden

 Welke rechten en plichten heb ik t.a.v. toetsen?


In de Onderwijs- en examenregeling (OER) zijn alle regels omtrent examens, tentamens en vrijstellingen vastgelegd. Er is een format OER dat alle opleidingen van de HvA toepassen. Bepaalde onderdelen in dit format OER zijn voor alle studenten van de HvA hetzelfde. Voorbeelden hiervan zijn de regels voor het bindend studieadvies (BSA), aantal tentamenmogelijkheden en de termijn om in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).
 
De opleiding voegt aan de eigen opleidings-OER specifieke onderdelen toe, zoals het overzicht van de tentamens en deeltentamens binnen het opleidingsprogramma.
Je vindt de OER van je opleiding bij de digitale studiegids.
 
In het Studentenstatuut staan de rechten en plichten van de student. 
 
Belangrijkste rechten over toetsen en beoordelen op een rij:
  • Afleggen van tentamens
  • Heldere informatievoorziening over tentamens vooraf, zowel inhoudelijk als over de gang van zaken
  • Inzage in gemaakt werk en normering
  • Mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). Zie verder: COBEX
Belangrijkste plichten op een rij:
  • Regelmatig SIS en HvA-e-mail raadplegen
  • Legitimeren binnen de gebouwen van de HvA als daarom gevraagd wordt
  • Zorgdragen voor juistheid van de eigen gegevens in studielink

Laatst bijgewerkt: 10 juli 2017