Aanmelden
 ​​​​
 
 

AfstudeeropDracht
 
 

Andere benamingen: eindwerkstuk, (eind)scriptie, afstudeerproductie, proeve van bekwaamheid, beroepsproduct  

 

Wat is het?

 • een eindopdracht ter afronding van de opleiding.

 • een 'meesterproef' die je zelfstandig uitvoert.

 • betreft een vraagstuk uit de beroepspraktijk.

 • levert een bijdrage aan de je ontwikkeling als professional.

 • complexe opdracht waarin kennis uit theorie en praktijk worden verbonden met praktijkgericht onderzoek en/of ontwerp.

Door het uitvoeren van de afstudeeropdracht toon je aan dat je klaar bent voor de beroepspraktijk. 

De afstudeeropdracht kan verschillende producten opleveren. In toenemende mate krijg je ruimte om de vorm van het eindproduct mede te bepalen.

In handleiding voor de afstudeeropdracht worden de volgende onderdelen beschreven:

 • doel van de opdracht

 • eindkwalificaties die met de afstudeeropdracht moeten worden aangetoond

 • vorm waarin de opdracht kan/mag worden uitgewerkt

 • fasering en deadlines

 • begeleiding door docent en eventueel praktijkbegeleider

 • beoordelingsprocedure en beoordelingsmomenten

 • beoordelingscriteria

 • weging van de verschillende onderdelen, zoals eindproduct, presentatie en procesverslag

 • rol van de examinatoren

 • rol van het werkveld bij de beoordeling

 • regels bij herkansing


Wat wordt er getoetst?

 • De wijze waarop je zelfstandig een voor het werkveld relevante vraag of opdracht formuleert en hieraan een uitwerking geeft die relevant is voor de beroepspraktijk.

 • De wijze waarop je in de opzet, uitvoering en evaluatie van de opdracht laat zien, dat je over de generieke en beroepsgerichte kwalificaties van een beginnend professional beschikt. Deze zijn verwoord in de beoordelingscriteria.

 • De wijze waarop je de bevindingen voor het voetlicht brengt in de vormgeving van het afstudeerproduct en de presentatie. 

Je wordt beoordeeld op het inhoudelijke niveau van je werk en of je klaar bent voor de beroepspraktijk. Met andere woorden, heb je:

 • als een professional gewerkt en gedacht?

 • je verhaal goed gepresenteerd (ook schriftelijk!) en verdedigd?

 • je onderzoek theoretisch goed onderbouwd?

 • een goede oplossing geboden voor het probleem van de opdrachtgever?

 • gebruik gemaakt van originele invalshoeken?


Hoe word ik beoordeeld?

Bij de beoordeling zijn twee examinatoren betrokken. De begeleider kan een van de examinatoren zijn.

De examinatoren beoordelen aan de hand van een beoordelingsformulier. Ze beoordelen eerst ieder afzonderlijk en komen vervolgens gezamenlijk tot het eindoordeel.

Er is een correcte weging van de diverse onderdelen die leiden tot het eindcijfer. Deze weging is opgenomen in de handleiding

 

Welke feedback krijg ik?

Je krijgt één eindcijfer, dat tot stand komt op basis van het oordeel van het eindproduct en, indien van toepassing, de mondelinge onderbouwing tijdens de presentatie/verdediging.

Je ontvangt feedback van:

 • de examinatoren, waarvan een examinator bij voorkeur een externe deskundige is.

 • eventueel de opdrachtgever (vaak zal deze de opdracht inhoudelijk beoordelen).


Hoe bereid ik me voor op deze toets?

 • Vraag tijdig wie begeleider is en maak duidelijk afspraken over de begeleiding.  

 • Neem de handleiding voor de afstudeerfase goed door en stel vragen aan je begeleider over wat je niet duidelijk is of wat je mist.

 • Vraag voorbeelden van goede opdrachten, eindproducten en plannen van aanpak.

 • Vorm peergroepen met je medestudenten die op hetzelfde moment met het afstudeertraject starten, zodat je elkaar kan steunen en stimuleren.Laatste wijziging: 13 januari 2020

 Hoe scoor ik maximaal?

zoek een opdracht waar je warm voor loopt

zorg dat men er werkelijk iets mee kan

wees origineel, creatief en opvallend

zorg voor een correcte bronvermelding

stel eisen aan jezelf

zorg dat je een werkwijze en manier van conclusies trekken vindt die past bij je vraagstelling

plan gedegen en realistisch

vraag tussentijds feedback en beoordeel zelf je eigen werk aan de hand van de leerdoelen en beoordelingscriteria

bekijk andere afstudeeropdrachten

 Tips

Doordat je deze opdracht geheel zelfstandig en individueel opzet en uitvoert, wordt er weinig structuur van buitenaf aangeboden. Maak dus, zeker als je moeite hebt met weinig gestructureerde opdrachten, een goede en realistische planning en houd je hier ook aan.

Houd bij het zoeken naar een onderwerp voor je afstudeeropdracht rekening met het volgende:

 • het is handig wanneer je zelf relevante ervaring hebt die je kunt gebruiken
 • het onderwerp moet natuurlijk beroepsrelevant zijn

Tijdens het eindgesprek dien je de gemaakte opdracht te verdedigen. Hierbij is het natuurlijk van belang je eigen product en de hierin gemaakte keuzes te verantwoorden en verdedigen, maar ook open te staan voor de mening van anderen en deze te respecteren. Smaken kunnen nu eenmaal verschillen!

Wees reëel, de afstudeeropdracht is geen levenswerk! Je hoeft in deze opdracht niet alle kennis en kunde die je gedurende je studie hebt opgedaan te laten zien. Het geven van een betrouwbaar beeld van wat je kunt is genoeg.