Aanmelden ​​​​
 
 

AfstudeeropDracht
 
 
Andere benamingen: eindwerkstuk, eindscriptie, afstudeerproductie, proeve van bekwaamheid, beroepsproduct  
 
Wat is het?
 
·       Een eindopdracht ter afronding van je opleiding.
·       Een 'meesterproef' die je zelfstandig uitvoert.
·       Het betreft een vraagstuk uit de beroepspraktijk.
·       Je levert een bijdrage aan de beroepsontwikkeling.
·       Complexe opdracht waarin je kennis uit theorie en praktijk verbindt met praktijkgericht onderzoek en/of ontwerp.
·       Door het uitvoeren van de afstudeeropdracht toon je aan of je klaar bent voor de beroepspraktijk.
 
De afstudeeropdracht is beschreven in een handleiding. De doelen en de inhoud van de afstudeeropdracht worden afgeleid van het competentieprofiel (eindkwalificaties) van je opleiding.
 
Handleiding bevat:
·       Doel van de opdracht.
·       Beoordelingsprocedure en beoordelingsmomenten.
·       Beoordelingscriteria ten aanzien van de inhoud, vormgeving, presentatie (en taal).
·       Weging van de verschillende onderdelen, zoals eindproduct, presentatie en procesverslag.
·       Rol van de examinatoren
·       Rol van het werkveld bij de beoordeling.
·       Regels bij herkansing.
·       Te leveren aandeel van iedere individuele student bij een opdracht uitgevoerd door meerdere studenten. 
 
Wat wordt er getoetst?
 
·       De mate waarin je de eindkwalificaties, die van toepassing zijn op de afstudeeropdracht, hebt gerealiseerd.
·       De wijze waarop je zelfstandig een voor het werkveld relevante vraag of opdracht formuleert en deze tot een goed einde brengt.
·       De wijze waarop je in de opzet, uitvoering en evaluatie van de opdracht laat zien, dat je over de generieke en beroepsgerichte kwalificaties van een beginnend professional beschikt.
·       De mate waarin de uitwerking voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria.
·       De wijze waarop je de bevindingen voor het voetlicht brengt in de vormgeving van het afstudeerproduct en de presentatie.
 
Er wordt beoordeeld op het inhoudelijke niveau van je werk en of je klaar bent voor de beroepspraktijk. Met andere woorden, heb je:
 
·       Als een professional gewerkt en gedacht?
·       Je verhaal goed gepresenteerd (ook schriftelijk!) en verdedigd?
·       Je onderzoek theoretisch goed onderbouwd?
·       Een goede oplossing geboden voor het probleem van de opdrachtgever?
·       Gebruik gemaakt van originele invalshoeken?
 
Hoe word ik beoordeeld?
 
De afstudeeropdracht wordt beoordeeld aan de hand van je eindproduct/-verslag en een mondelinge presentatie/verdediging.
 
Bij de beoordeling zijn twee examinatoren betrokken, bij voorkeur een externe examinator. Je begeleider is niet betrokken bij de beoordeling.
·       De examinatoren beoordelen aan de hand van een valide beoordelingsformat. Ze komen gezamenlijk tot het eindoordeel.
·       Er is een correcte weging van de diverse onderdelen die leiden tot het eindcijfer. Deze weging is vooraf bekend bij de student.
·       Indien nodig: vaststellen op welk onderdeel herkansing geldt.  
 
Welke feedback krijg ik?
 
·       Je krijgt één eindcijfer, dat tot stand komt op basis van het oordeel van het eindproduct/-verslag en de mondelinge presentatie/verdediging.
·       Je krijgt het ingevulde beoordelingsformulier.

Je ontvangt feedback van:
·       De examinatoren, waarvan een examinator bij voorkeur een externe deskundige is.
·       Eventueel de opdrachtgever (vaak zal deze de opdracht inhoudelijk beoordelen). 
 
Hoe bereid ik me voor op deze toets?
 
·       Maak heldere en duidelijke afspraken met je begeleider.
·       Vraag voorbeelden van goede opdrachten en plannen van aanpak.
·       Bestudeer de afstudeerhandleiding en stel vragen bij onduidelijkheden.
·       Weet waar je medestudenten aan werken, zodat je onderling kunt samenwerken bij gelijksoortige opdrachten.

Laatste wijziging: 8 december 2014

 Hoe scoor ik maximaal?

Zoek een opdracht waar je warm voor loopt.

Zorg dat men er werkelijk iets mee kan.

Wees origineel, creatief en opvallend.

Zorg voor een correcte bronvermelding.

Stel eisen aan jezelf.

Zorg dat je een werkwijze en manier van conclusies trekken vindt die past bij je vraagstelling.

Plan gedegen en realistisch.

Bekijk andere afstudeeropdrachten

 Tips

Doordat je deze opdracht geheel zelfstandig en individueel opzet en uitvoert, wordt er weinig structuur van buitenaf aangeboden. Maak dus, zeker als je moeite hebt met weinig gestructureerde opdrachten, een goede en realistische planning en houd je hier ook aan.

Houd bij het zoeken naar een onderwerp voor je afstudeeropdracht rekening met het volgende:

  • Het is handig wanneer je zelf relevante ervaring hebt die je kunt gebruiken.
  • Het onderwerp moet natuurlijk beroepsrelevant zijn.

Tijdens het eindgesprek dien je de gemaakte opdracht te verdedigen. Hierbij is het natuurlijk van belang je eigen product en de hierin gemaakte keuzes te verantwoorden en verdedigen, maar ook open te staan voor de mening van anderen en deze te respecteren. Smaken kunnen nu eenmaal verschillen!

Wees reëel, de afstudeeropdracht is geen levenswerk! Je hoeft in deze opdracht niet alle kennis en kunde die je gedurende je studie hebt opgedaan te laten zien. Het geven van een betrouwbaar beeld van wat je kunt is genoeg.