Aanmelden

intaketoets

Andere benamingen: toelatingsgesprek, intake assessment, 21+ toets

  
Wat is het?
De intaketoets wordt gebruikt in twee situaties. Ten eerste als je niet voldoet aan de formele instroomeisen. De resultaten van de toets bepalen of je toelaatbaar bent. Ten tweede indien een opleiding aanvullende eisen heeft voor instromende studenten die wel beschikken over de vereiste vooropleiding.
·          Een toets die je voorafgaand aan de opleiding doet.
·          De toets geeft inzicht hoe je je verhoudt tot het instroomniveau van de opleiding.
·          Wisselend van vorm: kan bestaan uit een serie testen of toetsen, een toelatingsgesprek of een combinatie van deze elementen.
 
Binnen de HvA worden verschillende toelatingsprocedures bij de instroom en zij-instroom gehanteerd: 
·       Het intake assessment wordt voorafgaand aan toelating tot de propedeuse of een hoger studiejaar gehanteerd. Met een EVC-procedure toon je eerder verworven competenties aan. Dit doe je aan de hand  een portfolio met bewijzen, zoals beroepsproducten of ervaringsverslagen. Deze kunnen leiden tot vrijstelling en toelating tot een verkort opleidingstraject.
·       21+ toets: Engels, Nederland en afhankelijk van de gekozen opleiding aanvullende vakken. Voor meer informatie en voorbeelden: toelatingstest.
·       Deficiëntietoets voor studenten met vereiste vooropleiding met een ontbrekend vak. Voor meer informatie en voorbeelden: deficiëntietest.
·       Voor de ALO en AMFI geldt naast de vereiste vooropleiding een toelatingstest/opdracht/toelatingsgesprek.
 
Daarnaast zijn er diagnostische intake-instrumenten zoals een (verplichte) wiskunde- of taaltoets (PABO), die formatief worden gebruikt. Deze toetsen hebben tot doel je inzicht te geven in het instapniveau.

Wat wordt er getoetst?
 
In een intaketoets:
 
·       Bij de 21+ toets wordt beoordeeld of je voldoet aan het startniveau van de opleiding.
·       Bij EVC wordt de relevantie en het niveau van je eerdere opleiding en werkervaring beoordeeld.
·       Bij aanvullende intake toetsen wordt beoordeeld of je voldoet aan de aanvullende eisen van de opleiding.

In een intake assessment
 
Kort samengevat wordt in een portfolio assessment getoetst of je in kenmerkende en kritische beroepscontexten professioneel handelt volgens het vereiste gedrag en gewenste niveau. Dat gebeurt aan de hand van bewijs dat de je hiervoor aanlevert in een portfolio.
 
Hoe word ik getoetst?
 
Bij intaketoets
De intaketoetsen kunnen verschillende vormen hebben:
·       Schriftelijke toets met gesloten vragen.
·       Schriftelijke toets met open vragen.
·       Opdrachten die je thuis voorbereidt of ter plekke moet uitvoeren.
·       Vaardigheidstest.
Bij intake assessment
De evaluatie van het portfolio: een randvoorwaarde is dat het portfolio volledig is. Assessoren checken voorafgaand aan het gesprek of de bewijzen in het portfolio getuigen van variatie, relevantie, authenticiteit en actualiteit. Ook stellen ze vast of het portfolio inhoudelijk voldoende aanknopingspunten geeft om een assessmentgesprek te voeren. Daarbij gaat het om de kwaliteit van de aangeleverde bewijzen. Bij elkaar genomen, hanteren de assessoren de zogenaamde VRAAK-criteria voor het evalueren van het portfolio.
 
Hoe word je beoordeeld?
 
Bij intaketoets
 
·       Je prestaties op toetsen of testen worden gelegd naast de beoordelingscriteria.
·       Op basis hiervan besluiten de examinatoren of je voldoet aan de norm voor toelating.
·       Op basis daarvan wordt besloten of de je wel of niet toelaatbaar bent.
 
Bij intake assesment
 
Alle informatie die de assessoren hebben verkregen uit het portfolio en het gesprek. Per beroepstaak/-dilemma beoordelen de assessoren deze informatie en stellen zij vast of je hebt gehandeld volgens de vereiste criteria. Ze onderbouwen hun oordeel met bevindingen uit het portfolio en assessmentgesprek, leggen het vast op het beoordelingsformulier en koppelen het met feedback terug aan de student.
De assessoren waarderen de informatie als: volledig aangetoond – gedeeltelijk aangetoond – niet aangetoond; onvoldoende – voldoende/goed – excellent.

Welke feedback krijg ik?
 
De feedback die je uit een intaketoets krijgt bestaat uit een resultatenoverzicht van de gemaakte toetsen of testen en een (mondelinge) toelichting hierop. Dit levert inzicht in:
·      Het karakter en niveau van je prestaties.
·      Hoe zich dat verhoudt tot de norm (vereist instroomniveau).
Bij intake assessment:
Per competentie krijg je feedback over de mate waarin je deze competentie hebt ontwikkeld. Deze feedback wordt gegeven in termen van het getoonde en vereiste gedrag.

Hoe bereid ik me het beste voor?
 
Intaketoets
 
·       Bestudeer de informatie over doel, inhoud en beoordeling
·       Maak gebruik van een oriënterend gesprek om na te gaan of het zinvol is om de intaketoets(en) te gaan doen
·       Doe de voorbeeldtoets(en). Zie [link]
 
Bij intake assessment
·         Bestudeer de informatie over de inhoud en procedure van het intake assessment.
·         Doe een quick scan en maak gebruik van de mogelijkheid voor oriënterend gesprek of voorlichtingsbijeenkomst om na te gaan of het zinvol is om een intake assessment te gaan doen.
 
Laatste wijziging: oktober 2013

 Hoe scoor ik maximaal?

Bekijk goed wat er van je verwacht wordt, door de intakeprocedure op te vragen.

Fris je geheugen op: bekijk je oude producten of eerder behaalde stof nog eens kort.

Maak een zelfanalyse.

Testen zijn goed voor te bereiden door te oefenen via internet. Kijk bijvoorbeeld eens op www.123test.nl .

Vul de testen eerlijk in.

 Voorbeelden

 Tips

Zorg bij een EVC-toets dat je goed op de hoogte bent van wat er van je verwacht wordt, zodat je je zo goed mogelijk kunt voorbereiden. Vraag dus in ieder geval de procedure op en woon indien mogelijk een voorlichtingsbijeenkomst bij.

Tijdens de opleiding heb je niet vaak te maken met intaketoetsen. Er is sprake van een momentopname, wat een nadeel kan zijn als je op dat moment niet lekker in je vel zit. Zorg daarom dat:

  • Je goed uitgerust bent.
  • Je voor de toets wat hebt gegeten en gedronken.
  • Je rustig bent, maak jezelf niet onnodig zenuwachtig.