Aanmelden

kennistoets

  

Andere benamingentheorietoets, meerkeuzetoets, mc toets, open vragen, juist-onjuistvragen, half-open vragen, mondelinge toets

 
 
Wat is het?
 
·       Een toets met vragen over je beroepsgerichte, theoretische en vakgerichte kennis.  
·       De toets wordt vaak ter afsluiting van een bepaald studieonderdeel in een studieperiode gegeven.  
·       Deze toets kan verschillende vormen hebben:  
·       Meerkeuze vragen met twee (juist/onjuist), drie of vier antwoord alternatieven.
·       Open vragen.
·       Half-open vragen waarbij jij de ontbrekende informatie moet aanvullen.
·       Mondelinge toets.
·       Een schriftelijke toets kan een combinatie van bovenstaande vormen hebben.
 
In deze informatie gaat het om toetsen waarvoor je een cijfer haalt dat ‘meetelt’. Kennistoetsen worden ook gebruikt om je een indruk te geven hoeveel je al weet van een onderwerp. Ze tellen dan niet mee en vaak kan je ze thuis en op een zelf gekozen moment doen. 
 
 
Wat wordt er getoetst?
 
·          De leerdoelen van het betreffende studieonderdeel waar de toets onderdeel van is.
·          De leerdoelen hebben betrekking op je niveau van beroeps- en vakgerichte kennis.
·          Getoetst wordt in welk mate jij de benodigde kennis beheerst.
·          Vragen zijn vooral gericht op weten, begrijpen en toepassen.
·          Hogere niveaus van kennis - zoals analyseren, evalueren, redeneren - worden met andere toetsvormen, zoals essay, casus of overall toets beoordeeld.
  
 
Hoe word ik getoetst?
 
 Gesloten vragen
   
·          Schriftelijke of digitale toets waarbij jij kunt kiezen uit meerdere antwoordmogelijkheden.
·          Wordt in een toetsruimte afgenomen.
·          Het aantal vragen is afhankelijk van het aantal antwoordmogelijkheden. De gebruikelijke omvang is:
 
·       Tweekeuzevragen: minstens 80 vragen.
·       Driekeuzevragen: minstens 60 vragen.
·       Vierkeuzevragen: minstens 40 vragen.
 
  ·       Gebruikelijke tijdsduur: 1 tot 3 uur.
  
 Open vragen
 
·          Jij moet zelf een antwoord formuleren.
·          Kan gesloten of open-boek zijn.
·          Wordt in een toetsruimte afgenomen (open-boek mag soms thuis worden gemaakt)
·          Schriftelijk (meestal) of mondeling.
·          Gebruikelijke omvang: tussen de 5 en 20 vragen.
·          Gebruikelijke tijdsduur: 2 tot 3 uur.
 
 
Combinatie open vragen - MC vragen
  
·          Wordt in een toetsruimte afgenomen.
·          Omvang is sterk wisselend.
·          Gebruikelijke tijdsduur: 2 tot 3 uur.
 
 
Hoe word ik beoordeeld?
 
Gesloten vragen:
  
·          Op het percentage goed gegeven antwoorden.
·          De examintor bepaalt op grond van het percentage goed gegeven antwoorden het cijfer.
·          Van tevoren is bepaald waar de cesuur ligt (bij welk percentage goede antwoorden je een voldoende hebt). Bij gesloten of MC-vragen wordt doorgaans een percentage van 60 of 70% goede antwoorden gehanteerd als voldoende.
·          Op basis van analyse van de toetsresultaten kan de examinator de cesuur bijstellen. Dit vindt altijd plaats in overleg met de examencommissie.
 
 Open vragen:
  
·          Op basis van het antwoordmodel beoordeelt  de examinator je gemaakte werk: bevat het antwoord de gevraagde informatie in voldoende mate en op het juiste niveau?
·          Indien van toepassing toetst de examinator ook op spelling en taalgebruik.
·          Op basis van de beoordeling worden punten toegekend, zoals in de normering is vastgelegd
·          Het totaal aantal punten wordt omgezet in een cijfer.
 
 
Welke feedback krijg ik?
 
·          Jij krijgt een cijfer naar aanleiding van de goed en fout beantwoorde vragen.
·          De beoordeling geeft je zicht op je eigen studiegedrag: wat heb je kennelijk wel/niet goed begrepen of goed bestudeerd.
·          De docent houdt een nabespreking van de toets (inzage).
·          Jij kan dan je eigen, gemaakte toets inzien en vragen te stellen aan de docent.
 
 
Hoe bereid ik me voor op de toets?
 
·          Maak een goede studieplanning - zie voor tips http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/ - en houd je daar zoveel mogelijk aan.
·          Ga na wat de leerdoelen zijn en hoe dit in de bijeenkomsten aan bod is gekomen. Bereid jezelf op grond hiervan voor op de toets.
·          Krijg inzicht in jouw leerstijl via http://www.123test.nl/leerstijl/ en pas jouw studiemethode hierop aan.
·          Ga eerst na in welke onderdelen je niet zo sterk bent, oefen met voorbeelden en bestudeer de theorie zo nodig nog een keer.
·          Lees en bestudeer de verplichte literatuur.
·          Maak zelf goede aantekeningen en samenvattingen.
·          Bereid je zo mogelijk samen met andere studenten voor.
·          Als er oefenvragen zijn, maak die.
·          Lees welke instructies er zijn gegeven en kijk goed hoe beoordelingscriteria zijn omschreven.
·          Schat in welke prestatie je moet leveren om deze toets zo bevredigend mogelijk te maken.
·          Vertel de stof uit je hoofd aan andere studenten en probeer ze dit uit te leggen of doe alsof je het iemand uitlegt (hardop leren). Dit is een hele goede manier om er achter te komen of je het echt begrijpt.
Vlak voor de toets wordt het dan een kwestie van bekijken van je samenvattingen, vertrouwen hebben in jezelf en uitgeslapen op de toets verschijnen.
 
 Laatste wijziging: oktober 2013
 
 
 
 

 Hoe scoor ik maximaal?

De stof vooraf goed bestuderen, want anders wordt het: wie niet zaait zal niet oogsten.

·       Lees de vragen goed.
·       Schrijf bij open vragen leesbaar en duidelijk.
·       Maak spiekbriefjes: dan oefen je de stof. Ze gebruiken is dan niet meer nodig.
·       Vul eerst alleen de antwoorden in die je weet, doe de moeilijke vragen als laatste.
·       Kijk ook eens op www.leidenuniv.nl/ics/sz/so

 ‭(Verborgen)‬ Voorbeelden

 Tips

Heb je de techniek mindmappen al eens geprobeerd voor het maken van samenvattingen? Het geeft vaak een goed overzicht van de samenhang van de stof en door het maken ervan krijg je dan ook vaak meer begrip, terwijl het onthouden vergemakkelijkt wordt.