Aanmelden

groepsopdracht

Andere benamingen: groepsproject 

Wat is het?
 
Bij een groepsopdracht staat het samenwerken van een of meer studenten centraal met als doel het realiseren van een bepaald resultaat.
 
Er zijn drie vormen van samenwerking te onderscheiden:
·       Kortdurende informele (leer)opdrachten in een fysieke of digitale leeromgeving. Bijvoorbeeld: discussie over een onderwerp of casus, een video evalueren, elkaar feedback geven, mogelijke oplossingen inventariseren.
·       Informele leergroepen: studenten die samen een toets voorbereiden door elkaar te motiveren om de stof te bestuderen en colleges te volgen, elkaar vragen te stellen, tips te geven, informatie te zoeken en aan elkaar moeilijke onderwerpen uit leggen, enz.
·       Formele groepsopdrachten die binnen een bepaalde tijd moeten worden volbracht. Formele opdrachten kunnen onderscheiden worden in (meer) vakgerichte opdrachten, zoals het maken van een berekening, het bespreken van een artikel en het geven van een les over een onderwerp en (meer) beroepsgerichte opdrachten, zoals het bedenken van een concept, het schrijven van een advies, het maken van product of het demonstreren van een beroepshandeling of –vaardigheid. Groepsopdrachten kunnen de vorm hebben van een projectopdracht (zie Projectopdracht)
 
Hier wordt alleen ingegaan op de formele groepsopdracht als summatieve toetsvorm en niet als onderdeel van het leerproces (formatieve toetsing). Het leerproces kan wel onderdeel zijn van de summatieve toetsing.
 
 
Wat wordt er getoetst?
 
Met een opdracht  word je getoetst op het beheersen van vaardigheden, zoals samenwerken, onderzoeken,  analyseren, beslissen, toepassen, ontwerpen, presenteren, adviseren, implementeren, evalueren, verbeteren,  .
 
 
Hoe word je getoetst?
 
·       Door middel van een of meerdere individuele prestaties wordt beoordeeld of je de complexe vaardigheid beheerst.
·       Daarnaast wordt de prestatie van de groep beoordeeld.
·       Het eindcijfer is een individuele beoordeling waarbij het groepsproduct wordt meegewogen.
 
 
Hoe word je beoordeeld?
 
Beoordeling van het proces.
·           Als ‘samenwerken’ een belangrijk leerdoel is van de groepsopdracht kan de examinator deze beoordelen op basis van:
- je inbreng bij de tussentijdse fysieke of virtuele bijeenkomsten;
- Anonieme evaluatie van de leden door de leden;
- Individueel verslag van het leerproces (leerverslag, reflectieverslag, procesboek, logboek)
·           Bij de beoordeling van grote groepsopdrachten en afstudeeronderdelen zijn twee examinatoren betrokken.
 
 
Welke feedback krijg ik?
 
·           Bij kleine opdrachten krijg je bij de beoordeling een toelichting op de beoordeling.
·           Bij grote opdrachten krijgt je tussentijds feedback op het werk. Bijvoorbeeld in de vorm van een eerste versie van het werk, waarop de student feedback krijgt van de docent en/of medestudenten en een eindversie.
·           Bij de beoordeling van de eindversie krijgt je een schriftelijke toelichting op de beoordeling aan de hand van de rubrieken het beoordelingskader (zie toetscyclus beoordelen)
 
 
Hoe bereid je je voor op deze toets?
 
·         Bestudeer de handleiding, bezoek de introductiebijeenkomst en kijk naar instructies op DLWO.
·         Zoek een antwoord op de volgende  vragen:
* Wat zijn de leerdoelen
* Wat is de individuele en groepsopdracht
* Wat zijn de eisen waaraan de individuele en de groepsopdracht moet voldoen (specificaties)
* Wat zijn de beoordelingscriteria voor het individuele resultaat
* Wat zijn de beoordelingscriteria voor het groepsresultaat
* Hoe wordt ik beoordeeld? 
* Wanneer krijg ik een (on)voldoende
* Hoe wordt het cijfer bepaald?
* Welke begeleiding kan ik verwachten?
* Planning en deadlines
 
Laatste wijziging: maart 2014

 Hoe scoor ik maximaal?

 ‭(Verborgen)‬ Voorbeelden

 Tips