Aanmelden

Stageopdracht

 
 
 
 
 

Andere benamingen: stagebeoordeling, praktijkbeoordeling, productbeoordeling leercontract, stageverslag, beoordeling werkplekleren

 

Wat is het?

Het is een opdracht of werk waarbij je:  

 • werkzaamheden uitvoert op de werkplek van een organisatie

 • kennis en vaardigheden toepast op praktijkvragen  

 • eindproduct(en) oplevert

Je kan, naast het werk of de opdrachten vanuit de werkplek, ook concrete opdrachten vanuit de opleiding meekrijgen. Deze hebben tot doel het leren op de werkplek te stimuleren.

Ook op andere momenten in de opleiding zal de je 'echte' opdrachten uit de praktijk uitvoeren. Het unieke van een stage is dat je ervaring opdoet in de beroepspraktijk door als tijdelijke werknemer binnen een organisatie te werken en daarvan te leren.

Voor deeltijdstudenten en duale studenten geldt vaak dat zij (betaald) werken in een instelling of bedrijf, gedurende het gehele studiejaar dan wel een half jaar en daar, naast het reguliere werk ook de opdrachten van de opleiding uitvoeren. 

  

Wat is het doel van de stage?

Naast concrete leerdoelen is het doel van een stage dat je in een concrete werkomgeving je professionele identiteit verder kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld door:

 • dieper inzicht in wat de werkomgeving van het gekozen beroep inhoudt

 • nieuwe mogelijkheden te ontdekken die de werkomgeving te bieden heeft

 • te ontdekken waar je kwaliteiten, motivatie en enthousiasme liggen

 • je werkstijl verder te ontwikkelen

 • gericht contacten op te bouwen met collega's, klanten en andere relevante personen of groepen


Wat wordt er getoetst?

Voor aanvang van de stage stel je samen met je stagedocent en de praktijkbegeleider concrete leerdoelen op. Jullie bespreken vervolgens met welke werkactiviteiten je de beoogde leerdoelen gaat aantonen. Je spreekt ook vooraf af welke eindproduct(en) je gaat opleveren. De opleiding kan je ruimte bieden om dit zelf grotendeels te bepalen.

Na afloop van de stage beoordelen een of twee examinatoren in welke mate je de leerdoelen hebt behaald. Een vast onderdeel van een stage-beoordeling is een verantwoording van je handelen, zodat het voor de anderen te begrijpen is, waarom en waartoe je iets heeft gedaan of juist heeft gelaten en wat je daarvan hebt geleerd.


Hoe ziet de opdracht eruit?

Bij de start van je opleiding, met name voor voltijd studenten, zal de stage vooral een oriënterend karakter hebben of binnen een zeer beperkte context plaats vinden. Bijvoorbeeld meekijken in de klas, één cliënt begeleiden of meelopen met een professional. Verderop in de studie neemt de zelfstandigheid van het handelen toe en vindt het werk in complexere situaties plaats.

Een veel voorkomende opbouw van stages voor voltijdopleidingen zijn:

 • propedeuse – oriënterende opdrachten

 • hoofdfase - typerende beroepsspecifieke opdrachten

 • afstudeerfase – complexe opdrachten waarin professioneel handelen op eindniveau van de opleiding in de context van de beroepspraktijk centraal staat

De concrete stageopdracht(en) voor hoofdfase en afstudeerfase komt in samenspraak tussen student, stagedocent en werkplekbegeleider tot stand:

 • startdocument met leerdoelen, opdracht en planning

 • afspraken over hoe de student de leerdoelen gaat aantonen

 • afspraken over begeleiding door de opleiding en begeleiding op de werkplek

 • afspraken over evaluaties of functioneringsgesprekken

 • afspraken over de beoordelingsprocedure: zie ook portfolioassessment.

Voor deeltijdstudenten en duale studenten geldt vaak dat zij (betaald) werken in een instelling of bedrijf, gedurende het gehele studiejaar dan wel een half jaar en daar de opdrachten van de opleiding uitvoeren. 


Hoe word ik beoordeeld?

Je bereidt je voor op de beoordeling door:

 • het eigen functioneren tijdens de stage-/praktijkperiode te beoordelen

 • de eigen bewijsstukken op kwaliteit te waarderen

 • eventueel het functioneren tijdens supervisie te beschrijven in een supervisieverslag

De examinator bereidt zich voor op de beoordeling door:

 • de beoordelingsformulieren te kennen en de criteria te hebben besproken met mede-examinatoren

 • de bewijsstukken van de student door te nemen

 • kennis te nemen van zelfbeoordeling van de student  en het oordeel/feedback van de (praktijk)begeleiders (zie hieronder bij feedback)

 • een gesprek voor te bereiden met student en praktijkbegeleider

 • het resultaat na te bespreken met student

Je ontvangt een beoordeling met een cijfer, met onderbouwing.Welke feedback krijg ik?

Je ontvangt feedback van:

De praktijkbegeleider (op de werkvloer). Hij geeft feedback over:

 • je functioneren als tijdelijke werknemer en collega

 • de kwaliteit van je geleverde werk/product(en)

De examinator. Hij geeft feedback over:

 • de mate waarin je de leerdoelen hebt aangetoond (onderbouwing van het cijfer)

 • je ontwikkelingsmogelijkheden

Eventueel aangevuld peerfeedback van medestudenten.

N.B.: de beoordeling is gebaseerd op de beoordelingscriteria van het beoordelingsformulier. De feedback kan ook andere criteria betreffen bijvoorbeeld over je functioneren als tijdelijke werknemer/collega.


 

Hoe bereid ik me voor op deze opdracht?

Lees de handleiding met alle voorwaarden, beoordelingscriteria e.d.

Solliciteren

Meestal moet naar een stageplaats worden gesolliciteerd. Vaak biedt de opleiding sollicitatietrainingen aan ter voorbereiding. Ook op internet is hierover veel informatie voor de student te vinden. Zie bijvoorbeeld www.stageplaza.nl.


Inhoudelijke voorbereiding
Vraag feedback van je stagedocent op je inhoudelijke voorbereiding:
 • de informatie die je hebt verzameld over de stageplaats

 • het helder krijgen van wat een werkgever van je verwacht

 • de leerdoelen waar je vooral in deze stage aan wil/moet gaan werken


Afsluiten van het stagecontract

Opleidingen hebben veelal een standaard stage-contract. Jouw taak is om voor de start te zorgen dat er een ondertekend contract is door de stagedocent en de werkplekbegeleider/werkgever met daarin:

 • de taken/activiteiten die je gaat uitvoeren

 • de leerdoelen waaraan je gaat werken

 • de producten die je gaat opleveren

 • de beoordelingscriteria

 • de goedkeuring door praktijkbegeleider en stagedocent 

Het kan zijn dat je een assessment doet voordat je aan een stage kan beginnen. Ook kan een sollicitatieprocedure aan een stage vooraf gaan. In dat geval is het van belang dat je beschikt over een actuele cv. Voor internationale stage zijn aparte regelingen. Kijk op de A-Z lijst van onder Studeren in het buitenland.

 
Laatste gewijzigd: 13 januari 2020

 Hoe scoor ik maximaal?

Zoek een stageplek die bij je past.
Maak je eigen wensen en verwachtingen kenbaar.
Lees en leef je in in de situatie van de instelling of het bedrijf.
Toon interesse in je werk en je collega’s.
Wees gemotiveerd en zet je voor de volle 100% in.
Neem initiatieven en laat jezelf zien op je stage. Zorg voor een eigen inbreng.
Realiseer je dat geen enkele stage ieder moment even leuk is; je krijgt ook opdrachten die je minder goed liggen.

 Tips

De begeleidingsgesprekken met je praktijkbegeleider of leidinggevende zijn een belangrijk onderdeel van de stageopdracht. Het komt voor dat deze gesprekken niet opleveren wat je ervan verwacht had: ze worden verschoven, zijn korter dan gepland of blijven steken bij oppervlakkig geklets. Zorg dat je zelf goed weet wat je uit zo’n gesprek wilt halen. Weet wanneer je tevreden de deur uit gaat. Maak duidelijke afspraken over tijd en plaats. Mocht er echt iets verschoven moeten worden, zoek dan meteen een alternatieve datum.
Met name bij de wat langer durende stage is er vaak ook de mogelijkheid om deze in het buitenland te volgen. Leuk als je je horizon wil verbreden, een andere cultuur wilt leren kennen of om je talenkennis te verbeteren. Kijk op de A-Z lijst onder Studeren in het buiteland.
Wees eerlijk als je jezelf moet beoordelen in je eindverslagen. Niemand functioneert perfect. Benoem dus zowel je sterke als zwakke punten en stel een plan op hoe je verder in je opleiding aan deze zwakke punten gaat werken.