Aanmelden

 Welke visie heeft de HvA op toetsen?


Toetsen en beoordelen is: het systematisch verzamelen van informatie over de verworven kennis, vaardigheden, inzicht, attitude en/of competentieniveau en het geven van een oordeel daarover.

Toetsen en beoordelen zijn belangrijke momenten in de studie. Ze geven inzicht in de studievoortgang. Op basis van beoordelingen worden studenten bekwaam verklaard om als beginnend beroepsbeoefenaar te werken. De opleiding heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit betrouwbaar, valide en transparant gebeurt.

Binnen alle opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam zijn de volgende doelen voor toetsen en beoordelen afgesproken:

 • Garantie dat de waarde van het HvA bachelor- of masterdiploma van de student onbetwist is
 • De kwaliteit van toetsen en beoordelen HvA breed waterdicht is
 • Toetsing voldoet aan wettelijke regels en landelijke afspraken

De samenleving, studenten en ouders moeten daarop kunnen rekenen. Toetsen en beoordelen zijn niet het sluitstuk, maar het uitgangspunt van het onderwijsprogramma.

Dit betekent:

 • Een goede spreiding van tentamens en deeltentamens
 • Bij aanvang van de onderwijseenheid helderheid over wat en hoe wordt beoordeeld
 • Goede afstemming onderwijs en (deel)tentamen
 • Mix van verschillende toetsvormen
 • Individuele beoordelingen in cijfers
 • Inzage in het (deel)tentamen achteraf en feedback op beoordeling
 • Goed geschoolde examinatoren
 • Eén herkansing per studiejaar

In de propedeuse is het toetsen in de eerste plaats gericht op oriëntatie, selectie en verwijzing. In de hoofdfase is toetsen en beoordelen gericht op het sturen en bekrachtigen van het leerproces van studenten met het doel dat studenten binnen de nominale studietijd het eindniveau behalen.  

Laatste gewijzigd: 8 december 2014