Aanmelden
 

Relatie toetscie en examencie

De examencommissie kan een deel van de kwaliteitsborging uitbesteden aan de toetscommissie. Daarbij valt te denken aan: beoordelen van tentamens en deeltentamens vooraf, beoordeling van het toetsprogramma, analyse van (deel)tentamens achteraf e.d.

De leden van de toetscommissie worden benoemd door het management van de opleiding. Afstemming tussen examencommissie en toetscommissie gebeurt over het algemeen door het benoemen van een lid van de examencommissie in de toetscommissie (i.e. linking pin). De relatie tussen de examencommissie en toetscommissie kan op twee manieren formeel worden geregeld: 

  • Door de toetscommissie onderdeel te laten zijn van de examencommissie.
  • Door de toetscommissie te mandateren voor de uitvoering van bepaalde taken, zoals bovenstaand benoemd.

 

Verantwoordelijkheden

De taken die de toetscommissie uitvoert zijn gedelegeerd door de examencommissie. De toetscommissie heeft een adviserende en ondersteunende taak.

De examencommissie blijft formeel verantwoordelijk. Zij moet zich ervan vergewissen dat de toetscommissie haar taken uitvoert volgens de kwaliteitseisen die de examencommissie heeft vastgesteld. De examencommissie moet daarom zelf ook beschikken over toetsingsexpertise. Bovendien moet zij de toetscommissie kunnen aansturen als de werkwijze van de toetscommissie naar het oordeel van de examencommissie niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Bij de accreditatie zal de examencommissie zich moeten kunnen verantwoorden over het aspect ‘toetsen en beoordelen’.

 

Opstellen jaarplanning

Het zal in de praktijk niet haalbaar zijn om ieder jaar alle tentamens en deeltentamens vooraf te beoordelen. Dit kan worden opgelost door jaarlijks en in overleg met de examencommissie, een planning op te stellen van de te beoordelen tentamens en deeltentamens. Gezamenlijk kan worden afgesproken welke criteria hierbij worden gehanteerd.

 

Eigen deskundigheidsbevordering

Leden van de toetscommissie volgen verplicht de training WHW-proof voor Toetscommissies verzorgd door de HvA Academie en zijn SKE gecertificeerd. Als vervolg hierop kan de HvA Academie - op maat - verdiepende cursussen aanbieden. De toetscommissie is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van de eigen expertise en stemt te volgen trainingen en cursussen af met de Examencommissie.

 

Toetsarchivering

Het is de taak van het bedrijfsbureau om afgenomen tentamens en deeltentamens te archiveren. De selectielijst van Vereniging Hogescholen is hierin leidend. Los daarvan is het aan te bevelen als toetscommissie de beoordeelde tentamens en deeltentamens (inclusief de feedback van de toetscommissie) te archiveren:

  • Maakt het werk van de toetscommissie inzichtelijk voor derden.
  • Over een langere tijdspanne geeft het inzicht in de kwaliteitsverbetering.
  • Maakt het werk overdraagbaar naar collega’s.


​Laatst gewijzigd: 5 juli 2017