Aanmelden

nieuw Toetslandschap 

In het toetslandschap zien we de volgende ontwikkelingen:

1. Meer leren, minder toetsen

2. Programmatisch toetsen

3. Leerwegonafhankelijke toetsing vs. tot integratie van leren en toetsen

4. Student actief betrekken bij toetsen

5. Ict ontwikkelingen


Deze ontwikkelingen hangen samen met grotere ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Er is steeds meer aandacht voor doorlopende ontwikkeling van de competenties van studenten. Studenten krijgen meer ruimte om hun eigen leerpad te bepalen en daarmee ook meer invloed op de toetsing.

Meer leren, minder toetsen

Minder summatief toetsen door de leeropbrengst van leeractiviteiten te beoordelen in plaats van alle leeractiviteiten afzonderlijk.

Voorbeeld: Een lesson study is een methodiek waarbij aankomende docenten, in samenwerking met elkaar onderzoeken, hoe ze leerstof op effectieve wijze aan hun leerlingen kunnen overbrengen. De methode bestaat uit een voorbereidings- fase waarin de aankomende docenten literatuuronderzoek doen en, op basis hiervan, een onderzoeksles ontwerpen. In uitvoeringsfase 1 voert het team de onderzoeksles uit en onderzoeken ze in hoeverre de ontworpen les bij leerlingen het gewenste leergedrag en/of de beoogde leeropbrengsten oplevert. Op basis hiervan, evalueren de docenten de les en passen het waar nodig aan. Vervolgens wordt in uitvoeringsfase 2 de aangepaste les nogmaals uitgevoerd, onderzocht en geëvalueerd. In de afsluitende fase trekt het team ten slotte conclusies. 

De student rondt de lessons study af met een reflectieverslag, waarin de student uitlegt welke (vak)didactische leeropbrengsten het lesson-studytraject heeft opgeleverd en hoe de student de verkregen vaardigheden en inzichten in de toekomst zal inzetten ten behoeve van de verbetering van de praktijk en de verdere professionele ontwikkeling.

Bron: FOO, pilot lesson study

Een ander voorbeeld is formatief en summatief toetsen integreren.

Voorbeeld: Bij incremental grading  beoordelen studenten hun eigen werk. Deze beoordeling is tweeledig. Ze geven zichzelf een cijfer aan de hand van een rubric en ze onderbouwen waarom ze menen dat het cijfer terecht is.
Incremental grading maakt het mogelijk om formatieve en summatieve ineen te schuiven. Studenten geven zelf, door de eigen boordeling en onderbouwing, een voorzet voor de feedback. Het cijfer is daarbij in feite bijzaak, de onderbouwing bepaalt of het cijfer wel of niet terecht is. De beoordelaar beoordeelt de onderbouwing van de student en geeft aan of dit wel of niet terecht is, aangevuld met zijn feedback. De student krijgt daarmee feedback gedurende het leerproces en kan zelf het vervolg bepalen. Tevreden zijn met het cijfer of met de feedback het product verder verbeteren. 
Ontwikkelaars: Christiaan Köppe en Rody Middelkoop

Programmatisch toetsen

Programmatisch toetsen is een integrale benadering van de beoordeling van de leeruitkomsten van een student. Het doel van programmatisch toetsen is de betrouwbaarheid van de beoordelingen te optimaliseren. De leeruitkomsten van het gehele opleidingsprogramma zijn het uitgangspunt. Cruciale leeruitkomsten worden meerdere keren beoordeeld en zwaarwegende beslismomenten worden gebaseerd op meerdere, tussentijdse beoordelingsmomenten. Bij programmatisch toetsen is er een doordachte inrichting in formatieve en summatieve toetsmomenten. Een toetsprogramma bestaat bij programmatisch toetsen niet meer uit losse toetsmomenten, maar uit een samenhangende opzet van beoordelings- en feedback momenten, die inzicht geven in de doorgaande ontwikkeling van de student. Door de doorgaande lijn krijgt feedback een belangrijke functie; de student krijgt een inzicht in nog te ontwikkelen competenties.

Zie verder: programmatisch toetsen.

leerwegonafhankelijk - integratie

Als we alle vormen van toetsing uitzetten op een continuüm dan beweegt toetsing zich naar de uitersten: aan de ene kant van het continuüm de leerwegonafhankelijke toetsing en aan de andere kant de integratie van het leerproces en de toetsing.

Bij leerwegonafhankelijke toetsing kan de wijze waarop studenten competenties verwerven verschillen. De studenten doorlopen verschillende leerpaden. Bij de toetsing worden de studenten op dezelfde competenties beoordeeld. De student verzamelt bewijzen waarmee zij een of meer competenties aantoont. De vorm is na-der te bepalen; dit kan via een portfolio, assessmentgesprek, gedragsassessment, beroepsopdracht, e.d. Bij leerwegonafhankelijke toetsing is het toetsmoment duidelijk gescheiden van het leerproces. Dat laat onverlet dat er tijdens het leerproces feedbackmomenten kunnen zijn. Bij deze vorm van toetsing kunnen de aanbieder van het leertraject en de beoordelaar verschillende partijen of instanties zijn, het zgn. unbundling.

Bij de integratie van leren en toetsen zijn toets- en leeractiviteiten met elkaar verweven. Studenten ontvan-gen gedurende het leerproces feedback op hun leeractiviteiten in relatie tot de te verwerven competenties. In het leerproces zijn een of enkele summatieve toetsmomenten opgenomen waarbij studenten worden beoor-deeld. De feedback en beoordeling zijn vervolgens weer startpunt voor het vervolg van het leerproces. Voor studenten moet het duidelijk zijn op welke momenten er sprake is van feedback en evaluatie en wanneer er 
sprake is van beoordeling. In dit kader pleiten diverse toetsexperts de term formatief toetsen niet meer te ge-bruiken. In veel gevallen gaat het namelijk om verkapte summatieve toetsing, waarbij de resultaten van de for-matieve toetsing indirect meetellen in een eindoordeel. Ze geven de voorkeur aan de term evalueren. Door de integratie van leren en toetsen krijgen toetsmomenten het karakter van waardering van het geleerde in de betreffende context in plaats van apart geprogrammeerde ‘afrekenmomenten’. Idee is dat ook de sum-matieve toetsmomenten hierdoor een leereffect hebben. Dit kan nog versterkt worden door studenten een actieve rol te geven bij summatieve toetsmomenten. Voorbeelden hiervan worden beschreven in de volgende paragraaf.

Actieve rol student

De tweede trend betreft de actieve rol van de student in het toetsproces. De toetsing is hiervoor een goed aangrijpingspunt omdat het voor studenten een essentieel onderdeel is van een onderwijsmodules. Zeker zolang het verkrijgen van studiepunten gekoppeld is aan een voldoende voor de summatieve toets. Op toetsgebied zijn de laatste jaren veel ideeën ontwikkeld en uitgetest om individuele stu-denten intensief te betrekken bij de toetsing. Zie verder: betrokkenheid student.


ICT ontwikkelingen

Bij de derde trend, de ict ontwikkelingen zien we een negatieve en een positieve ontwikkeling als het gaat om toetsactiviteiten. Van bepaalde toetsvormen moeten we afscheid nemen omdat we de betrouwbaarheid van de afname niet meer kunnen hooghouden. Ict tools maken het afnemen van toetsen onder gecontroleerde omstandigheden steeds lastiger. Dit zijn toetsen waarbij de student onder surveillance en afgesloten van de buitenwereld een toets maakt. Het plegen van fraude wordt door de techniek steeds beter gefaciliteerd.

De positieve kant van ict toepassingen is tweeledig. Ten eerste kan ict veel gege-vens genereren ten behoeve van toetsing – learning analytics – en, ten tweede, kunnen ict tools op alle onderdelen van het toetsproces worden ingezet en tijdsbesparing opleveren. Het inzetten van digitale tools duiden we aan met de term digitale toetsing. Het gaat om ict tools in het ontwikkelen, samenstellen, afnemen, beoordelen, analyseren en evalueren van tentamens.


Laatst gewijzigd: 8 januari 2020